Філологія

9.035.00.00 Філологія
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі Гуманітарні науки за спеціальністю Філологія
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 2 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Гуманітарні науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Характеристика освітньої програми: Мета програми - поглибити теоретичні знання та практичні уміння і навики у галузі Гуманітарні науки за спеціальністю Філологія, розвинути філософські та мовні компетентності, сформувати універсальні навики дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності. Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних положеннях філології та результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази філології, зокрема на аналіз природномовного матеріалу та концептуальних структур для потреб розроблення новітніх комп’ютерних інформаційних систем, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності. Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку філологічної науки, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень.
Набуті компетентності: 1. Глибинні знання концептуально-методологічних і методичних засад фундаментального та прикладного мовознавства, його поняттєво-категорійного апарату. 2. Глибинні знання вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень та практичного досвіду в галузі лінгвістики. 3. Глибинні знання теоретико-прикладних засад спеціалізованих мовознавчих дисциплін 4. Знання концепцій сучасної лінгвістичної науки, принципів когнітивного моделювання дискурсу. 5. Глибинні знання сучасних наукових методів лінгвістичних досліджень у межах комунікативного та когнітивного напрямів лінгвістики. 6. Глибинні знання сучасних методик розроблення лінгвістичного забезпечення в автоматизованих системах різного профілю. 7. Глибинні знання принципів моделювання комунікативних актів з урахуванням культурноспецифічних особливостей спільноти, мовою якої відбувається спілкування. 8. Знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 9. Знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів. 10. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних
1. Застосовувати професійно-профільні знання основних понять і концепцій сучасної мовознавчої науки для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній галузі дослідження. 2. Застосовувати сучасну методологію та інструментарій наукового дослідження, розробляти нові технології та методики, орієнтовані на опрацювання природномовної інформації під час здійснення теоретичних й емпіричних досліджень. 3. Інтегрувати та застосовувати отримані знання з різних спеціалізованих мовознавчих дисциплін у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній галузі дослідження. 4. Обирати і застосовувати адекватні математичні інструменти для дослідження мовних явищ. 5. Уміння розробляти й упроваджувати супровід лінгвістичного забезпечення електронних інформаційних систем, електронних мовних ресурсів різного призначення та систем опрацювання природномовної інформації. 6. Проводити наукові дослідження та реалізовувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних проблем прикладної лінгвістики, визначення цілей і завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази. 7. Вести наукову бесіду та дискусію українською та англійською мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття.
1. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та ухвалювати рішення. 2. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. 3. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Керівник освітньої програми, контактна особа: Левченко О.П., д.ф.н., проф., завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Доступ до подальшого навчання: Виконання наукової програми четвертого (наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти доктор наук