Економіка

9.051.00.00 Економіка
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Економіка»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Правила прийому на навчання за ОНП відповідають Правилам прийому до аспірантури Національного університету "Львівська політехніка" (https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/10/14/paragraphs/1447/pravilapriyomudoaspiranturi2021.PDF).
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.
Характеристика освітньої програми: Мета: Поглибити теоретичні знання та практичні уміння і навики у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю економіка, розвинути філософські та мовні компетентності, сформувати універсальні навики дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності. Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах макро-, мезо- і мікроекономіки та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку економічної теорії і практики. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази економіки усіх рівнів з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку економічної сфери, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності. Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку економічної теорії і практики на усіх рівнях, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень.
Програмні результати навчання: Загальні: 1. Глибинні знання концептуально-методологічних та методико-прикладних засад розвитку економіки на усіх рівнях в історичному та сучасному ракурсах, її понятійно-категорійного апарату та практичного досвіду. 2. Ґрунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. 3. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань тощо. Спеціальні (фахові): 1. Глибинні знання історичних засад розвитку економічної теорії і практики на макро-, мезо- та мікрорівні, ідейних вчень класиків економіки, фундаментальних постулатів та парадигм економіки, новітніх прогресивних тенденцій економічного розвитку. 2. Глибинні знання класичного та сучасного наукового інструментарію дослідження економічних явищ та процесів на макро-, мезо- та мікрорівні. 3. Глибинні знання теоретико-прикладних засад формування та розвитку економічних систем тощо. 1. Здатність продемонструвати глибинні знання історичних та сучасних концептуально-методологічних та методичних засад розвитку макро-, мезо- та мікроекономіки. 2. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері макро-, мезо- та мікроекономіки. 3. Здатність продемонструвати глибинні знання та розуміння різних економічних явищ та процесів на макро-, мезо- та макрорівні. 4. Здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень економічних явищ і процесів на макро-, мезо- та мікрорівні. 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 1. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 2. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.
Академічна мобільність: Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників (СВО ЛП 02.03, https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2007/svo0203polozhennyaproakademichnumobilnist.pdf)
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант - д.е.н. Мрихіна О. Б.
Професійні профілі випускників: Робочі місця у державних та приватних закладах вищої освіти, наукових і науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, в органах державної та місцевої влади, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на посадах економічного профілю.