Психологія

9.053.00.00 Психологія
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Психологія»
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Вступний іспит зі спеціальності 053 "Психологія"
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання індивідуального навчального плану за освітньо-науковою програмою і захист дисертації
Характеристика освітньої програми: Забезпечення якості освіти здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з урахуванням вимог щодо компетентностей фахівців у галузі Соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Психологія та супроводу їх у виконанні самостійної науково-дослідницької, прикладної, практичної діяльності.
Набуті компетентності: 1. Володіти сучасними знаннями методології наукового пізнання: філософського, загально-предметного, конкретно предметного і технологічно-методичного рівнів. 2. Мати глибинні знання з різних психологічних напрямів, шкіл і концепцій, сучасних теоретично-методологічних і практичних проблем психології людини-особистості, в тому числі функціонування її психіки на несвідомому, підсвідомому, свідомому і підсвідомому рівнях. 3. Знати основні вітчизняні та закордонні психологічні концепції, парадигми, теоретичні та практичні проблеми сучасної психології. 4. Знати та розуміти різні підходи, теорії та концепції навчання студентів, методичної і виховної роботи науково-педагогічного працівника.
1. Здійснювати обґрунтування, аналіз, оцінку та синтез знань з різних предметних сфер для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній сфері психологічної діяльності та у конкретному психологічному дослідженні. 2. Проводити наукові психологічні дослідження з різних проблем життєдіяльності особистості, адекватно формулювати гіпотези, визначати їхню мету та завдання, критично аналізувати отримані результати з використанням методів математичної статистики, формулювати авторські висновки і розробляти пропозицій, комерціалізувати результати дослідження. 3. Продукувати нові вміння, навички і методи психологічних та соціально-психологічних досліджень і психологічної практики, за їх допомогою розв'язувати нагальні психологічні проблеми, які розширюють і переглядають існуючі психологічні знання. 4. Спілкуватися науковою термінологією рідною та іноземною мовою, доводити до наукового середовища досягнуті наукові результати через формулювання тез, написання наукових статей, презентації та активних виступах на семінарах, симпозіумах, конференціях, круглих столах всеукраїнського та міжнародного форматах. 5. Працювати в групі науковців для розв’язання спільних дослідницьких завдань, дотримуватися етичних норм та принципів наукової діяльності та міжособистісної взаємодії. 6. Вміти виявляти та аналізувати проблемні психологічні, соціально-психологічні та психолого-педагогічні ситуації в студентській групі, а також розробляти адекватні заходи щодо ix розв’язання.
1. Здійснювати спілкування діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 2. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. 3. Презентувати результати своїх досліджень на наукових заходах, використовувати іноземну мову (англійську) у науковій та педагогічній діяльності. 4. Використовувати сучасні інформаційно-цифрові, комунікативні технології під час спілкування, обміну інформацією, зборі, аналізі, обробці та інтерпретації даних.
Академічна мобільність: Національна та міжнародна кредитна мобільність
Практика/стажування: Програма передбачає 3 кредити ЄКТС – педагогічна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Кандидат психологічних наук, доцент Березовська Лариса Іванівна
Професійні профілі випускників: Робочі місця в наукових і науково-дослідних установах, різних соціальних службах; центрах розвитку, кадрових органах, у різних підприємствах, компаніях, фірмах, бізнесових структурах, громадських і політичних організаціях, державних органах влади та ін., де необхідні психологічні дослідження. У вищих начальних закладах на посадах науково-педагогічних працівників і наукових співробітників. Самостійне працевлаштування.
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма забезпечує поглиблене вивчення психології на основі різноманітних інтерактивних курсів; охоплює широке кола сучасних векторів розвитку теорії та практики психології, розкриває методологію та методи різних наукових досліджень у психологічній науці, що формує актуалізовану теоретико-методологічну й прикладну базу для проведення конкретного наукового психологічного дослідження.