Психологія

9.053.00.00 Психологія
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Психологія»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Вступний іспит зі спеціальності 053 "Психологія"
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання індивідуального навчального плану за освітньо-науковою програмою і захист дисертації
Характеристика освітньої програми: Забезпечення якості освіти здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з урахуванням вимог щодо компетентностей фахівців у галузі Соціальних та поведінкових наук за спеціальністю Психологія та супроводу їх у виконанні самостійної науково-дослідницької, прикладної, практичної діяльності.
Програмні результати навчання: ЗН 1. Володіти сучасними знаннями методології наукового пізнання: філософського, загально-предметного, конкретно предметного і технологічно-методичного рівнів. ЗН 2. Мати глибинні знання з різних психологічних напрямів, шкіл і концепцій, сучасних теоретично-методологічних і практичних проблем психології людини-особистості, в тому числі функціонування її психіки на несвідомому, підсвідомому, свідомому і підсвідомому рівнях. ЗН 3. Знати основні вітчизняні та закордонні психологічні концепції, парадигми, теоретичні та практичні проблеми сучасної психології. ЗН 4. Знати та розуміти різні підходи, теорії та концепції навчання студентів, методичної і виховної роботи науково-педагогічного працівника. ЗН 1. Володіти сучасними знаннями методології наукового пізнання: філософського, загально-предметного, конкретно предметного і технологічно-методичного рівнів. ЗН 2. Мати глибинні знання з різних психологічних напрямів, шкіл і концепцій, сучасних теоретично-методологічних і практичних проблем психології людини-особистості, в тому числі функціонування її психіки на несвідомому, підсвідомому, свідомому і підсвідомому рівнях. ЗН 3. Знати основні вітчизняні та закордонні психологічні концепції, парадигми, теоретичні та практичні проблеми сучасної психології. ЗН 4. Знати та розуміти різні підходи, теорії та концепції навчання студентів, методичної і виховної роботи науково-педагогічного працівника. КОМ 1. Здійснювати спілкування діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. КОМ 2. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. КОМ 3. Презентувати результати своїх досліджень на наукових заходах, використовувати іноземну мову (англійську) у науковій та педагогічній діяльності. КОМ 4. Використовувати сучасні інформаційно-цифрові, комунікативні технології під час спілкування, обміну інформацією, зборі, аналізі, обробці та інтерпретації даних.
Академічна мобільність: Національна та міжнародна кредитна мобільність
Практика/стажування: Програма передбачає 3 кредити ЄКТС – педагогічна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Кандидат психологічних наук, доцент Березовська Лариса Іванівна
Професійні профілі випускників: Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу (за ДК 003:2010): 2310.2 (20199) Викладач вищого навчального закладу 2320 (24420) Викладач професійного навчально-виховного закладу 2445.1 (23667) Науковий співробітник (психологія) 2445.1 Науковий співробітник-консультант (психологія) 2445.2. (24459) Психолог Фахівець здатний виконувати зазначену професійну дільність за КВЕД 2010: група 72.2. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних та гуманітарних наук група 63.9. Надання інформаційних послуг
Інші особливості програми: Особливість освітньо-наукової програми визначається тим, що навчання проводиться на основі різноманітних інтерактивних курсів: охоплює широке коло сучасних векторів розвитку теорії та практики психології, розкриває методологію та методи різних наукових досліджень у психологічній науці, що формує актуалізовану теоретико-методологічну й прикладну базу для проведення конкретного наукового психологічного дослідження. Освітньо-наукова програма передбачає можливість проходження наукового стажування як в зарубіжних, так і в українських закладах вищої освіти, з якими укладено угоди про академічну мобільність та співпрацю в сфері наукових досліджень. Унікальність ОНП полягає в зорієнтованості на підготовку висококваліфікованих фахівців для потреб закладів вищої освіти, державних установ та приватної практики України та країн Європейського Союзу; в спрямованості наукових досліджень здобувачів на вивчення актуальних міждисциплінарних проблем сучасності, що здійснюється в рамках наукових проєктів університету; в наданні можливостей впроваджувати результати наукових досліджень у практику діяльності державних та приватних установ; в розвитку компетенцій викладача на основі інноваційних та освітніх технологій.