Соціологія

9.054.00.00 Соціологія
Кваліфікація: Доктор філософії галузі знань "Соціологія"
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Вступний іспит зі спеціальності 054 "Соціологія"
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання індивідуального навчального плану за освітньо-науковою програмою і захист дисертації
Характеристика освітньої програми: Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички проведення наукової дослідницької діяльності в галузі соціальних та поведінкових наук, достатні для успішного виконання професійних обов’язків фахівця спеціальності «Соціологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Набуті компетентності: 1. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області соціології, соціальних та поведінкових наук. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у обраній області наукових досліджень. 3. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері соціології. 4. Здатність продемонструвати розуміння впливу прийнятих рішень та отриманих в процесі дослідницької роботи результатів на суспільні процеси. 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 6. Здатність продемонструвати достатні знання іноземної мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння іншомовних наукових текстів.
1. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. 2. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних для обраної області наукових досліджень. 3. Досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних суспільних системах. 4. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін в процесі розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень. 5. Поєднувати теорію і практику при виробленні стратегії аналізу та прийнятті рішень, розв’язанні науково-прикладних задач із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних інтересів. 6. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 7. Самостійно виконувати дослідження методами, прийнятими в соціології, та застосовувати дослідницькі навики. 8. Оцінити доцільність та можливість застосування нових дослідницьких методів і технологій при розв’язанні фахових задач. 9. Аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладних завдань, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
1. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та громадському рівнях українською та іноземною мовами, в тому числі із використанням сучасних інформаційно-комунікативних інструментів та технологій. 2. Уміння представляти та обговорювати отримані результати і здійснювати трансфер набутих знань.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Програма передбачає 3 кредити ЄКТС – педагогічна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Климанська Лариса Дмитрівна
Професійні профілі випускників: Випускник програми може претендувати на посади наукового співробітника у науково-дослідних інститутах НАН України, викладача соціально-поведінкових наук ЗВО різного рівня акредитації, консультанта і експерта в академічних, освітніх установах, центрах соціальних досліджень, рекламних агенціях та відділах із зв’язків з громадськістю, засобах масової інформації, міжнародних та вітчизняних наукових проектах і програмах, органах громадського самоуправління і державних владних структурах.
Інші особливості програми: Освітня складова освітньо-наукової програми охоплює широкий спектр інноваційних напрямків розвитку теорії і практики соціології, що сприяє актуалізації теоретико-прикладного підґрунтя здійснення наукового пошуку. Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта.