Соціологія

9.054.00.00 Соціологія
Кваліфікація: Доктор філософії галузі знань "Соціологія"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Вступний іспит зі спеціальності 054 "Соціологія"
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання індивідуального навчального плану за освітньо-науковою програмою і захист дисертації
Характеристика освітньої програми: Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, фахівця з лідерськими якостями, здатного інтегруватися у світовий науково-освітній простір, здатного до ефективної самостійної науково-дослідної, науково-організаційної практичної, експертної та консультаційної роботи у галузі соціальних досліджень, зокрема соціології, до викладацької роботи у закладах вищої освіти.
Програмні результати навчання: Знання (Зн) Зн 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з соціології та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, та отримання нових знань у сфері соціології та/або здійснення інновацій. Зн 2. Розробляти та реалізовувати наукові та/або прикладні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми соціології з врахуванням етичних, соціальних, економічних та правових аспектів. Зн 3. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема результати емпіричних досліджень та теоретичного аналізу соціальних систем і процесів, наявні соціологічні дані. Зн 4. Глибоко розуміти загальні принципи та методи соціально - поведінкових наук, а також методологію наукових досліджень, застосовувати їх у власних дослідженнях у сфері соціології та у викладацькій практиці. Зн 5. Здатність продемонструвати розуміння впливу прийнятих рішень та отриманих в процесі дослідницької роботи результатів на суспільні процеси, на врегулювання соціальних проблем. Уміння Ум 1.Планувати і виконувати емпіричні та/або теоретичні дослідження з соціології та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів та дотриманням норм професійної і академічної етики. Ум 2.Критично аналізувати та узагальнювати результати власних досліджень і доробок інших дослідників у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної наукової проблеми. Ум 3.Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. Ум 4. Розробляти і викладати спеціальні дисципліни з соціології у закладах вищої освіти, здійснювати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. Ум 5. Оцінити доцільність та можливість застосування нових дослідницьких методів і технологій при розв’язанні фахових задач Комунікація К1. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми соціології державною та іноземною мовами, оприлюднювати результати досліджень у провідних наукових виданнях. К2. Використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях. Відповідальність та автономія АВ1 Демонстрація значної авторитетності, інноваційності, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності АВ2 Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Програма передбачає 3 кредити ЄКТС – педагогічна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Климанська Лариса Дмитрівна
Професійні профілі випускників: Випускник програми може претендувати на посади наукового співробітника у науково-дослідних інститутах НАН України, викладача соціально-поведінкових наук ЗВО різного рівня акредитації, консультанта і експерта в академічних, освітніх установах, центрах соціальних досліджень, рекламних агенціях та відділах із зв’язків з громадськістю, засобах масової інформації, міжнародних та вітчизняних наукових проектах і програмах, органах громадського самоуправління і державних владних структурах.
Інші особливості програми: Освітня складова освітньо-наукової програми охоплює широкий спектр інноваційних напрямків розвитку теорії і практики соціології, що сприяє актуалізації теоретико-прикладного підґрунтя здійснення наукового пошуку. Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта.