Соціологія

9.054.00 Соціологія
Кваліфікація: Доктор філософії галузі знань "Соціологія"
Рік вступу: 2016
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички проведення наукової дослідницької діяльності в галузі соціальних та поведінкових наук, достатні для успішного виконання професійних обов’язків фахівця спеціальності «Соціологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Набуті компетентності: Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати комплексні теоретико-методологічні та прикладні проблеми в галузі соціальних та поведінкових наук, зокрема соціології, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів у практиках соціотехнологічного характеру. Загальні компетентності (ЗК) 1. Глибинні системні компетентності в області сучасних методів проведення досліджень в галузі соціології та в суміжних галузях. 2. Здатність до самостійного пошуку, критичного аналізу, оцінки і синтезу нових ідей. 3. Уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань соціології, соціальних та поведінкових наук, організовувати та проводити навчальні заняття з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів. 4. Здатність компетентно представляти наукову інформацію в усній та письмовій формах (в тому числі іноземною мовою) із застосуванням відповідної лексики. 5. Ініціативність, дослідницька майстерність, креативність у постановці та реалізації дослідницьких ідей. 6. Здатність до саморозвитку і самовдосконалення впродовж життя, відповідальність за навчання інших. 7. Здатність до виконання лідерських функцій при командній роботі та автономної дослідницької роботи. 8. Соціальна відповідальність за результати прийнятих професійних рішень.
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК) 1. Глибинні знання сучасних тенденцій розвитку і найважливіших нових наукових досягнень в області соціології, а також суміжних наук. 2. Систематичні знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу нових наукових ідей. 3. Здатність ефективно застосовувати методи аналізу, математичного моделювання та прогнозування при проведенні наукових досліджень. 4. Уміння інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід при проведенні досліджень, розв’язанні наукових задач. 5. Здатність опрацьовувати та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні, чи створювати нові знання, формулюючи їх логічно та послідовно. 6. Уміння аргументувати та критично оцінювати отримані результати, доводити їх до відома споживача, захищати прийняті рішення.
Програмні результати навчання. Знання 1. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області соціології, соціальних та поведінкових наук. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у обраній області наукових досліджень. 3. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері соціології. 4. Здатність продемонструвати розуміння впливу прийнятих рішень та отриманих в процесі дослідницької роботи результатів на суспільні процеси. 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 6. Здатність продемонструвати достатні знання іноземної мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння іншомовних наукових текстів.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Керівник освітньої програми, контактна особа: Климанська Лариса Дмитрівна
Інші особливості програми: Освітня складова освітньо-наукової програми охоплює широкий спектр інноваційних напрямків розвитку теорії і практики соціології, що сприяє актуалізації теоретико-прикладного підґрунтя здійснення наукового пошуку. Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта.