Фінанси, банківська справа та страхування

9.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі управління та адміністрування за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредити ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової та захист дисертаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Метою програми є підготовка висококваліфікованого фахівця у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» шляхом формування і розвитку програмних компетентностей, необхідних для вирішення комплексних завдань у галузі професійної та інноваційної діяльності, формування універсальних навичок дослідника, достатніх для проведення та успішного завершення оригінального наукового дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики фінансів, банківської справи та страхування, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень.
Програмні результати навчання: ПРН 1. Демонструвати концептуальні та методологічні знання в галузі управління та адміністрування. ПРН 2. Знати праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи та фундаментальні праці у галузі дослідження. ПРН 3. Знати державну мову та, як мінімум, одну з іноземних мов на професійному рівні ПРН 4. Застосовувати спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері фінансів, банківської справи і страхування, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики ПРН 5. Здійснювати планування, реалізацію та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності. ПРН 6. Критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та комплексні ідеї. ПРН 7. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших ПРН 8. Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування, управляти ними і здійснювати пошук партнерів для їх реалізації. ПРН 9. Використовувати широкий спектр економіко-математичних методів та моделей при моделюванні фінансових рішень в умовах невизначеності; оптимізовувати фінансові рішення за допомогою таких методів та моделей ПРН 10. Бути здатним здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти. ПРН 11. Вільно спілкуватися з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому ПРН 12. Використовувати академічну українську та іноземну мови у професійній діяльності та дослідженнях ПРН 13. Демонструвати інноваційність, високий ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, постійну відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності ПРН 14. Бути здатним до безперервного саморозвитку та самовдосконалення
Академічна мобільність: У рамках міжнародних програм на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант ОНП - Рисін Віталій Васильович, +380676736941, vitalii.v.rysin@lpnu.ua