Менеджмент

9.073.00.00 Менеджмент
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Менеджмент»
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 2 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах менеджменту та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики менеджменту. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази менеджменту з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку менеджменту, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності
Набуті компетентності: 1. Глибинні знання концептуально-методологічних та методико-прикладних засад менеджменту в історичному та сучасному ракурсах, його понятійно-категорійного апарату та практичного досвіду. 2. Ґрунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. 3. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. 4. Уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби.
5. Здатність презентувати та обговорювати одержані результати наукових досліджень іноземною мовою в усній та письмовій формі, вільно читати та цілковито розуміти іноземні наукові тексти. 6. Здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, самовдосконалюватись впродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати. 7. Здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів.
1. Глибинні знання історичних засад розвитку теорії і практики менеджменту, ідейних вчень класиків менеджменту, фундаментальних постулатів та парадигм менеджменту, новітніх прогресивних тенденцій розвитку менеджменту. 2. Глибинні знання класичного та сучасного наукового інструментарію дослідження соціально-економічних явищ та процесів у різних сферах менеджменту. 3. Глибинні знання теоретико-прикладних засад різних видів та сфер менеджменту. 4. Здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами у сфері менеджменту, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу. 5. Уміння здійснювати кількісне та якісне оцінювання і прогнозування різних економічних явищ та процесів у сфері менеджменту. 6. Уміння розробляти логічні та обґрунтовані послідовності, системи, механізми, моделі, тощо для конкретних економічних об’єктів у сфері менеджменту.
Академічна мобільність: у рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма «Доктор наук»
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики менеджменту, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень