Маркетинг

9.075.00.00 Маркетинг
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Маркетинг»
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 2 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання індивідуального навчального плану та захист дисертації
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах маркетингу та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики маркетингу. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази маркетингу з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку маркетингу, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Набуті компетентності: - Здатність продемонструвати ґрунтовні знання історичних та сучасних концептуально-методологічних та методичних засад маркетингу. - Здатність продемонструвати ґрунтовні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері маркетингу. - Здатність продемонструвати ґрунтовні знання теоретичних та прикладних основ усього спектру різновидів маркетингу та сфер їх застосування. - Здатність продемонструвати знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень соціально-економічних явищ і процесів у різних сферах маркетингу.
- Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності - Здатність продемонструвати достатні знання іноземної мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння іноземних наукових текстів - Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер маркетингу для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. - Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження.
- Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері маркетингу. - Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. - Здійснювати економіко-математичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері маркетингу. - Вести наукову бесіду та дискусію українською та іноземною мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття.
Академічна мобільність: Мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.е.н., професор Євген Крикавський
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма «Доктор наук»