Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9.076.00.00 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі управління та адміністрування за спеціальністю підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Управління та адміністрування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних теоріях управління та адміністрування та результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку управління та адміністрування, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності, а також на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.
Програмні результати навчання: 1. Опанування навичок з планування, організування та аналізування різноманітних видів аудиторних і позааудиторних занять, а також використання сучасних ефективних методів навчання, викладання, виховання і соціально-культурного розвитку студентів. 2. Застосування сучасних інформаційних технологій для ознайомлення із сучасними педагогічними теоретично-методичними положеннями, а також для організації проведення аудиторних і позааудиторних занять. 3. Обізнаність та розуміння сучасних теоретично-методичних положень у сфері економічного розвитку підприємництва на засадах концепції сталого розвитку. 4. Розуміння сучасних тенденцій у сфері реалізації електронної комерції та забезпечення безпеки і комфорту споживання, обізнаність із технологіями віртуальної економіки та методами пошуку і дослідження інформації про реалізацію електронної торгівлі. 5. Обізнаність із базовими принципами ціноутворення на біржових ринках, розуміння сутності поняття рефлективності та його ролі при аналізуванні та прогнозуванні динаміки цін на біржових ринках. 6. Обізнаність із базовими принципами евристика та її значенням у підприємництві, розуміння сучасних теоретично-методичних положень із управління підприємством на основі застосування методів евристики. 7. Обізнаність із теоретичним і прикладними засадами генерування ідей на основі використання синектики, розуміння важливості синектики під час прийняття рішення щодо позиціонування та просування товарів. 8. Обізнаність у сфері теоретичних підходів із оптимізації організаційного розвитку підприємницьких структур, розуміння сутності інструментарію ZFC та його ролі під час організування підприємницької діяльності. 1. Опанування навичок з планування, організування та аналізування різноманітних видів аудиторних і позааудиторних занять, а також використання сучасних ефективних методів навчання, викладання, виховання і соціально-культурного розвитку студентів. 2. Застосування сучасних інформаційних технологій для ознайомлення із сучасними педагогічними теоретично-методичними положеннями, а також для організації проведення аудиторних і позааудиторних занять. 3. Обізнаність та розуміння сучасних теоретично-методичних положень у сфері економічного розвитку підприємництва на засадах концепції сталого розвитку. 4. Розуміння сучасних тенденцій у сфері реалізації електронної комерції та забезпечення безпеки і комфорту споживання, обізнаність із технологіями віртуальної економіки та методами пошуку і дослідження інформації про реалізацію електронної торгівлі. 5. Обізнаність із базовими принципами ціноутворення на біржових ринках, розуміння сутності поняття рефлективності та його ролі при аналізуванні та прогнозуванні динаміки цін на біржових ринках. 6. Обізнаність із базовими принципами евристика та її значенням у підприємництві, розуміння сучасних теоретично-методичних положень із управління підприємством на основі застосування методів евристики. 7. Обізнаність із теоретичним і прикладними засадами генерування ідей на основі використання синектики, розуміння важливості синектики під час прийняття рішення щодо позиціонування та просування товарів. 8. Обізнаність у сфері теоретичних підходів із оптимізації організаційного розвитку підприємницьких структур, розуміння сутності інструментарію ZFC та його ролі під час організування підприємницької діяльності. 1. Уміння планувати і організовувати аудиторні і позааудиторні заняття, а також аналізувати їх результати. 2. Уміння аналізувати теоретичні положення та досвід підприємств із практичного втілення концепції сталого розвитку з метою узагальнення та виявлення базових тенденцій. 3. Уміння аналізувати сучасні теоретичні та прикладні положення у сфері електронної комерції, досліджувати досвід реалізації віртуальної торгівлі на практиці, визначати та вдосконалювати рівень захисту інформації у сфері електронної торгівлі. 4. Уміння моделювати динаміку цін на біржових ринках на засадах використання концепції рефлективності. 5. Уміння використовувати методи евристики при управлінні підприємство під час реалізації функцій менеджменту та прийняття управлінських рішень. 6. Уміння використовувати синектику під час генерування ідей щодо визначення стратегічних і тактичних орієнтирів зі позиціювання та просування товарів. 7. Уміння реалізовувати та вдосконалювати процес оптимізації організаційного розвитку підприємницьких структур на засадах використання інструментарію ZFC. 8. Уміння здійснювати антикризове управління організацією на основі формування інтелектуального потенціалу організації. 9. Вміння управляти розвитком торговельного підприємництва із урахуванням офшорних можливостей. 10. Уміння реалізовувати та вдосконалювати процес кластеризації підприємництва на основі сучасних теоретичних концепцій та досвіду економічно розвинених країн. 11. Уміння адаптувати і вдосконалювати управлінські процеси на основі врахування трансформації управлінських підходів, зумовленої євроінтеграційними процесами.
Академічна мобільність: у рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Князь Святослав Володимирович
Доступ до подальшого навчання: наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Інші особливості програми: освітньо-наукова програма реалізується українською мовою