Право

9.081.00 Право
Кваліфікація: доктор філософії з галузі Право за спеціальністю 081 Право
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 2 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Право
Особливі умови вступу: Правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості ОНП. Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. До цих праць правилами віднесено: наукові праці і патенти на винаходи (авторські свідоцтва про винаходи) / у разі відсутності наукових праць і патентів-реферат. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань зміст яких враховує особливості ОНП. Ці програми оприлюднюються на веб-сайті університету за три тижні до початку вступної кампанії, щорічно переглядаються і за потреби оновлюються. Це здійснюється централізовано за наказом ректора перед вступною компанією Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями (3-5 осіб), які затверджуються наказом Ректора. До складу цих комісій включають кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання ОНП підготовки докторів філософії.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Магістр (ОКР «спеціаліст»)
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і концепціях права та результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної основи права з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку права, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Набуті компетентності: 1. Глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури. 2. Глибинні знання закономірностей становлення і розвитку держави і права. 3. Знання теоретичних та прикладних проблем реалізації та захисту фундаментальних прав людини у сфері публічного права. 4. Глибинні знання сучасних тенденцій тлумачення права. 5. Глибинні знання правового регулювання публічно-управлінської діяльності 6. Глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. 7. Глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. 8. Знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, формування власного наукового світогляду та морально-культурних цінностей. 9. Знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів. 10. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 11. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.
1. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. 2. Застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. 3. Застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку національного та міжнародного права.
1. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. 2. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. 3. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: директор ІППО НУ «ЛП», д.ю.н., проф. В. Л. Ортинський.
Професійні профілі випускників: Визначається науковою складовою ОНП
Доступ до подальшого навчання: Виконання наукової програми четвертого (наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти доктор наук
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики права, що формує актуалізовану теоретико-прикладну основу для проведення наукових досліджень.