Екологія

9.101.00.00 Екологія
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі Природничі науки за спеціальністю "Екологія"
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких - 2 роки освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Природничі науки
Особливі умови вступу: - Іспит з іноземної мови; - іспит зі спеціальності "Екологія"
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Підсумкова державна атестація включає виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах екології та результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази екології з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку екології, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Набуті компетентності: • Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі природничих наук та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей. • Здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми. • Здатність організовувати педагогічну роботу на основі особистісно орієнтованого підходу, формувати зміст виховання, спираючись на варіативність, гнучкість форм і методів виховання, діагностування та розвивати творчі здібності особистості. • Демонструвати наукові погляди при оцінці впливу на живі системи та біологічне різноманіття біотичних та абіотичних факторів локального та глобального походження. • Уміння здійснювати обробку результатів моніторингу, дослідження та аналіз залежностей, побудову прогнозів. • Уміння інтегрувати існуючі методики та методи досліджень в сфері поводження і утилізації твердих відходів споживання та виробництва. • Знати порядок проведення екологічного контролю, аудиту та паспортизації природних і техногенних об’єктів. • Здатність самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.
• Уміння обрати та використовувати готові програмні засоби (математичні пакети програм) для аналітичного, графічного, чисельного розв’язання математичних задач, які є моделями явищ і процесів в складних динамічних екологічних та природоохоронних системах. • Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. • Уміння творчо та обґрунтовано готувати навчально-методичні матеріали, організовувати організаційно-педагогічну і логічну структуру лекційних, лабораторних та практичних завдань. • Розрізняти особливості різних форм академічного спілкування, організувати та вести дискусію, виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики. • Уміти розробити алгоритм розв’язання науково-прикладної задачі та ініціювати оригінальний дослідницько-інноваційний технологічний проект, який має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих наукових чи безпекових проблем. • Уміння описати закономірності надходження, розподіл та міграцію техногенних полютантів у конкретних екосистемах. • Вміння розробити заходи зниження негативного впливу планованого об’єкту на стан довкілля та здоров’я населення, які необхідно враховувати при оцінці наслідків впливу. • Вміння використовувати законодавчі акти в сфері екологічного контролю та аудиту, що регулюють екологічну політику на міжнародному, міждержавному, державному та регіональному рівнях.
Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо проблем екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі у внесених до наукометричної бази Scopus або аналогічних баз.
Академічна мобільність: Заохочується
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Сабадаш Віра Василівна (vira.v.sabadash@lpnu.ua, +380972134381)
Професійні профілі випускників: Об'єктами діяльності здобувача за спеціалізацією «Екологія» є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.
Доступ до подальшого навчання: Докторантські наукові програми четвертого рівня вищої освіти для здобуття ступеню - доктор наук
Інші особливості програми: Захист дисертаційної роботи може здійснюватися українською та англійською мовами