Екологія

9.101.00.00 Екологія
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі Природничі науки за спеціальністю "Екологія"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких - 2 роки освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредити ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Особливі умови вступу: - Іспит з іноземної мови; - іспит зі спеціальності "Екологія"
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Підсумкова державна атестація включає виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах екології та результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази екології з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку екології, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Програмні результати навчання: Знання: • Засвоєння історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, обговорення публікацій та досліджень у галузі, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму відповідно до стандарту вищої освіти. • Розуміння типових технологій промислових очисних споруд різного виду складності та здатність створювати технології, які є ефективним, економічно обґрунтованими, екологічно безпечними та ресурсозберігаючими. • Здатність досліджувати явища та процеси в складних динамічних екологічних та природоохоронних системах, використовуючи при цьому методи математичного та комп’ютерного моделювання для розрахунку ареалу забрудненості викидами/скидами із сукупності розсереджених джерел. • Наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі екологічної біотехнології, детальне розуміння процесів, що протікають у екосистемах за умов сталого розвитку та техногенних стресів, принципи вирішення екологічних проблем біотехнологічними методами. • Розуміння методів та технологічних схем утилізації твердих відходів, принципів проектування полігонів побутових відходів та технологій розміщування промислових відходів. • Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі екології та охорони атмосфери, літосфери чи гідросфери завдяки застосуванню методів та способів очищення середовищ від полютантів. • Здатність на основі теоретичних даних, інструкцій, нормативних документів, результатів аналізу відповідних середовищ визначати фактори та масштаби впливу планованої господарської діяльності на навколишнє середовище. • Розуміння теоретичних засад, що лежать в основі методів досліджень стану навколишнього середовища, інформаційне забезпечення та методології проведення польових та камеральних досліджень. Програмні результати: • Здатність співставляти різні типи наук та їхні методологічні особливості; аналізувати наукові картини світу (НКС); пояснити вплив технонауки на життя людей, економіку та політику. • Уміння адаптувати і узагальнювати результати сучасних досліджень в галузі екології для вирішення наукових і практичних проблем. • Здатність обирати найбільш оптимальні методології проведення дослідницької роботи та самостійно виконувати науково-дослідну діяльність в галузі екології з використанням сучасних методів захисту довкілля. • Уміння обрати та використовувати готові програмні засоби для обробки результатів моніторингу, дослідження та аналіз залежностей, побудову прогнозів для моделей явищ та ситуацій. • Демонструвати наукові погляди при оцінці впливу на живі системи та біологічне різноманіття біотичних та абіотичних факторів локального та глобального походження. • Уміння інтегрувати існуючі методики та методи досліджень в сфері поводження і утилізації твердих відходів споживання та виробництва. • Уміти розробити алгоритм розв’язання науково-прикладної задачі в сфері охорони атмосфери, гідросфери та літосфери, а також ініціювати оригінальний дослідницько-інноваційний технологічний проект, який має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих наукових чи безпекових проблем. Комунікація: Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо проблем екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі у внесених до наукометричної бази Scopus або аналогічних баз.
Академічна мобільність: Заохочується
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Сабадаш Віра Василівна (vira.v.sabadash@lpnu.ua, +380972134381)
Професійні профілі випускників: Об'єктами діяльності здобувача за спеціалізацією «Екологія» є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.
Інші особливості програми: Захист дисертаційної роботи може здійснюватися українською та англійською мовами