Хімія

9.102.00.00 Хімія
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю 102 «Хімія»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 48 ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Визначаються нормативними документами МОН України та Національного університету «Львівська політехніка»
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах хімії та результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази хімії з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку хімії, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності
Програмні результати навчання: 1. Глибинні знання термодинаміки хімічних процесів та фазових перетворень. 2. Глибинні знання закономірностей, що зв’язують будову хімічних сполук з їх властивостями та реакційною здатністю. 3. Знання теоретичних та прикладних проблем сучасної органічної хімії та методів органічного синтезу. 4. Глибинні знання сучасних методів ідентифікації, визначення складу та встановлення будови хімічних сполук. 5. Глибинні знання закономірностей перебігу процесів у присутності гетерогенних каталізаторів; взаємозв’язок між природою і активністю каталізаторів і реагентів, кінетики та механізму протікання окремих стадій процесу. 6. Глибинні знання теоретичних основ та закономірностей перебігу нафтохімічних процесів. 7. Глибинні знання теоретичних основ та закономірностей перебігу кавітаційних процесів, впливу хімічних речовин на екосистеми. 8. Ґрунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. Знання психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд. 9. Знання іноземної мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння іноземних наукових текстів. Глибинні знання теоретичних основ та закономірностей перебігу процесів в поверхневому шарі та у дисперсних системах та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань. 1. Уміння застосовувати одержані знання з різних предметних сфер хімії для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. Уміння самостійно опрацьовувати результати наукових досліджень та обраховувати їх з використанням аналітичних та чисельних методів. 2. Уміння застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення молекулярної структури та ідентифікації синтезованих сполук, вивчення кінетики та механізму хімічних реакцій. 3. Уміння планувати і проводити функціоналізацію органічних сполук, зумовлювати вибір оптимальних методів отримання та параметрів процесів, управляти їх проведенням, використовуючи методи органічного синтезу. 4. Уміння застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку хімічної структури з фізичними, хімічними і фармакологічними властивостями під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань при створенні нових лікарських засобів. 5. Обирати і застосовувати потрібний нафтохімічний процес для одержання заданого мономеру або іншої хімічної речовини. 6. Застосовувати знання хімічної термодинаміки до реальних процесів, прогнозувати термодинамічні властивості та реакційну здатність речовин. 7. Уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю українською та англійською мовами, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, зокрема із застосуванням сучасних інформаційних технологій (робота з ВНС, Microsoft Teams, Zoom тощо). Проводити заняття застосовуючи результати своєї наукової роботи. 8. Управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності, застосування сучасних інформаційних технологій . Застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності та презентації результатів своєї роботи (робота з НМБД, автоматичне формування посилань на літературні джерела)
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ«Львівська політехніка» та технічними університетами України. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ«Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Сергеєв Валентин Вікторович