Науки про Землю

9.103.00 Науки про Землю
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі Природничі науки за спеціальністю Науки про Землю
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Природничі науки
Особливі умови вступу: Наявність ступеня магістра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з планетарної і фізичної геодезії, космічного моніторингу Землі, картографії, геопросторового моделювання, геофізики, геодинаміки, метеорології й кліматології та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази моніторингу поверхні Землі та її атмосфери, геоматики з акцентуалізацією новітніх технологій та тенденцій розвитку топогеодезичної та картографічної діяльності, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Набуті компетентності: 1. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших інженерних галузей, 2. Уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення, 3. Здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі наук про Землю, 4. Здатність продемонструвати глибинні знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності, 5. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та теоретико-прикладних засад принаймні в одній з областей наук про Землю: геодезія, картографія, геофізика, геодинаміка, метеорологія і кліматологія, 6. Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій, та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів у науках про Землю,
7. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер в області наук про Землю для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій, 8. Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження, 9. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень в області наук про Землю, 10. Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій, 11. Здійснювати геопросторове моделювання об’єктів, процесів та явищ, 12. Вести наукову бесіду та дискусію українською та іноземною мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття,
13. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення, 14. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації, 15. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей. 16. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор, завідувач кафедри вищої геодезії та астрономії Заблоцький Ф.Д.
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти доктор наук
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики наук про Землю, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень