Прикладна фізика та наноматеріали

9.105.00.00 Прикладна фізика та наноматеріали
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали»
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 2 роки – освітня складова.
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредити ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: 1. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області прикладної фізики та наноматеріалів. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень. 3. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті.
1. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. 2. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень. 3. Досліджувати і моделювати явища та процеси різної складності при вирішенні задач наноматеріалознавства. 4. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень. 5. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 6. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 7. З використанням набутих дослідницьких навичок здатність самостійного успішного проведення експериментальних досліджень. 8. Оцінювати доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу наноматеріалів та розв’язанні задач прикладної фізики. 9. Аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
1. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях. 2. Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.