Прикладна математика

9.113.00.00 Прикладна математика
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю 113 «Прикладна математика»
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 1.5 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 48 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Математика та статистика
Особливі умови вступу: Правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості ОНП. Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. До цих праць правилами віднесено: наукові праці і патенти на винаходи (авторські свідоцтва про винаходи) / у разі відсутності наукових праць і патентів-реферат. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань зміст яких враховує особливості ОНП. Ці програми оприлюднюються на веб-сайті університету за три тижні до початку вступної кампанії, щорічно переглядаються і за потреби оновлюються. Це здійснюється централізовано за наказом ректора перед вступною компанією Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями (3-5 осіб), які затверджуються наказом Ректора. До складу цих комісій включають кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання ОНП підготовки докторів філософії.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Визначаються нормативними документами МОН України та Національного університету «Львівська політехніка»
Характеристика освітньої програми: Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта, забезпечує виконання наукової складової, яка визначається індивідуальним планом.
Набуті компетентності: ЗНАННЯ: знання сучасних методів проведення досліджень в області математичного та комп’ютерного моделювання складних систем та явищ; поглиблені знання у вибраній спеціалізації. УМІННЯ: здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній спеціалізації; моделювати і досліджувати явища та процеси в складних системах; застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання задач математичного моделювання складних систем та явищ; поєднувати теорію і практику; самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання задач обраної спеціалізації та проведення досліджень; самостійно змоделювати систему (явище) та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі; аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах математичного та комп’ютерного моделювання. РОЗУМІННЯ: тенденцій розвитку і найбільш важливих нових розробок в області математичного та комп’ютерного моделювання складних систем, а також суміжних областей; сучасних наукових теорій і методів, вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу складних систем та явищ; ефективно застосовувати аналітичні методи аналізу та математичного моделювання складних систем, виконувати комп’ютерні експерименти при проведенні наукових досліджень; як розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання, а також розв’язувати складні задачі в області математичного та комп’ютерного моделювання.
Отримані знання та розуміння застосовуються при виконанні наукової кваліфікаційної роботи (дисертації).
Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях; уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань; здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти; здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ«Львівська політехніка» та технічними університетами України. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ«Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Петро Петрович Костробій
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійні роботи (за Державним класифікатором професій ДК 003: 2010): 1236 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг; 1238 Керівники проектів та програм; 231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика); 2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики.
Доступ до подальшого навчання: Підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН України, провідних університетах та науково-дослідних центрах високотехнологічних компаній, програми постдок у провідних наукових установах.
Інші особливості програми: ОНП розроблена з врахуванням досвіду підготовки докторів філософії з прикладної математики в провідних зарубіжних університетах та підготовки наукових кадрів зі спеціальностей математичне моделювання та обчислювальні методи, обчислювальна математика, механіка деформівного твердого тіла у системі інститутів НАН України та національних дослідницьких університетів.