Інженерія програмного забезпечення

9.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі Інформаційні технології за спеціальністю Інженерія програмного забезпечення
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредитів ЄКТС освітньої складової
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання індивідуального навчального плану та захист дисертації.
Характеристика освітньої програми: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі інформаційних технологій, інженерії програмного забезпечення, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів.
Набуті компетентності: 01. Здатність продемонструвати глибинні знання концептуально-методологічних та технологічних засад розроблення якісних програмних систем. 02. Здатність продемонструвати глибинні знання методів теорії управління та прийняття оптимальних рішень щодо процесів інженерії програмного забезпечення. 03. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні, інформаційні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для створення інноваційних програмних систем. 04. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 05. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 06. Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів.
07. Знати та вміти аналізувати фундаментальні та сучасні праці провідних зарубіжних та вітчизняних вчених у обраній проблематиці дослідження, формулювати мету та завдання власного наукового дослідження як складові загальноцивілізаційного процесу. 08. Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі створення програмних систем для розв’язання комплексних науково-технічних задач. 09. Аналізувати та вибирати релевантні моделі для проектування і реалізації інтелектуальних систем різного призначення. 10. Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. 11. Уміти з нових дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу власного наукового дослідження, визначити його актуальність, мету і значення для розвитку інших галузей науки, суспільно-політичного, економічного життя. 12. Вміти підготувати запит на отримання фінансування, розробити техніко-економічне обґрунтування проекту, розробляти звітну документацію.
1. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 2. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: професійна педагогіка
Керівник освітньої програми, контактна особа: Федасюк Дмитро Васильович
Професійні профілі випускників: Робочі місця у державних та приватних закладах вищої освіти, наукових і науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах.
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах інформаційних технологій, принципах інженерії по відношенню до процесу розробки програмного забезпечення та результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази створення програмних систем з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку галузі.