Інженерія програмного забезпечення

9.121.00 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі Інформаційні технології за спеціальністю Інженерія програмного забезпечення
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: : 60 кредитів ЄКТС освітньої складової
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання індивідуального навчального плану та захист дисертації.
Характеристика освітньої програми: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі інформаційних технологій, інженерії програмного забезпечення, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів.
Набуті компетентності: 1. Уміння застосовувати одержані знання і розуміння для розв’язування задач синтезу і аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень. 2. Уміння інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі створення програмних систем для розв’язання комплексних науково-технічних задач. 3. Уміння аналізувати та вибирати релевантні моделі для проектування і реалізації інтелектуальних систем різного призначення. 4. Уміння проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. 5. Уміння здійснювати математичне моделювання та оптимізацію процесів інженерії програмного забезпечення.
1. Здатність продемонструвати глибинні знання концептуально-методологічних та технологічних засад розроблення якісних програмних систем. 2. Здатність продемонструвати глибинні знання методів теорії управління та прийняття оптимальних рішень щодо процесів інженерії програмного забезпечення. 3. Здатність продемонструвати глибинні знання теоретико-прикладних засад аналізу великих даних. 4. Здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння методів математичного моделювання та системного аналізу різних предметних областей. 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 6. Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів. 7. Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти. 8. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та формулювати власні висновки, пропозиції та рекомендації. 9. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Уміння вести наукову бесіду та дискусію українською та англійською мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Федасюк Дмитро Васильович
Доступ до подальшого навчання: Підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН України, провідних університетах та науково-дослідних центрах високотехнологічних компаній, програми постдок у провідних наукових установах.
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах інформаційних технологій, принципах інженерії по відношенню до процесу розробки програмного забезпечення та результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази створення програмних систем з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку галузі.