Комп'ютерні науки та інформаційні технології

9.122.00 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
Рік вступу: 2016
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Визначаються нормативними документами МОН України та Національного університету «Львівська політехніка»
Набуті компетентності: 1. здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 2. здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; 3. здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті; 4. здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 5. Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів
1. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. 2. Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження. 3. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 4. Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. 5. Самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички. 6. Аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
1. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 2. Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ«Львівська політехніка» та технічними університетами України. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ«Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Микола Олександрович Медиковський
Доступ до подальшого навчання: Підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН України, провідних університетах та науково-дослідних центрах високотехнологічних компаній, програми постдок у провідних наукових установах.