Комп'ютерна інженерія

9.123.00.00 Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 1,5 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 47 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах комп’ютерної інженерії та результатах сучасних наукових досліджень у сфері побудови комп’ютерних систем та мереж. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Набуті компетентності: 1) Ґрунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. 2) Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації. 3) Уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, організовувати та проводити навчальні заняття. 4) Здатність презентувати та обговорювати одержані результати наукових досліджень англійською мовою в усній та письмовій формі, вільно читати та цілковито розуміти англомовні наукові тексти. 5) Здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, самовдосконалюватись впродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати. 6) Здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів. 7) Знання про сучасні тенденції розвитку й найбільш важливі нові наукові досягнення в галузі інформаційних технологій, комп’ютерної інженерії та комп’ютерних технологій. 8) Знання та розуміння сучасних наукових теорій й методів, та вміння їх ефективно застосовувати для аналізу та синтезу комп’ютерних систем та мереж різноманітного призначення. 9) Здатність ефективно застосовувати методи аналізу, математичне моделювання, виконувати натурні та модельні експерименти при проведенні наукових досліджень. 10) Здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при проведенні досліджень. 11) Здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання.
1) Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. 2) Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, дослідження та моделювання явищ й процесів, характерних обраній області наукових досліджень. 3) Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 4) Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 5) Самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички.
Здатність аргументувати вибір методу розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Дунець Роман Богданович
Професійні профілі випускників: Робочі місця в науково-дослідних інститутах НАН України, університетах МОН України, наукових центрах та високотехнологічних IT- компаніях та підприємствах.
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»