Комп'ютерна інженерія

9.123.00.00 Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 1,5 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 47 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах комп’ютерної інженерії та результатах сучасних наукових досліджень у сфері побудови комп’ютерних систем та мереж. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Програмні результати навчання: 1) Здатність продемонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в області комп’ютерної інженерії. 2) Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень. 3) Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. 4) Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психологопедагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 5) Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Дунець Роман Богданович
Професійні профілі випускників: Робочі місця в науково-дослідних інститутах НАН України, університетах МОН України, наукових центрах та високотехнологічних IT- компаніях та підприємствах.