Комп'ютерна інженерія

9.123.00 Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 1,5 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 47 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах комп’ютерної інженерії та результатах сучасних наукових досліджень у сфері побудови комп’ютерних систем та мереж. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Набуті компетентності: 1) знання сучасних методів проведення досліджень у галузі комп’ютерної інженерії та комп’ютерних технологій; 2) критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей; 3) уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань комп’ютерної інженерії та комп’ютерних технологій; 4) здатність саморозвиватися та самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших; 5) соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень; 6) ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів; 7) лідерство та здатність як автономної так і командної роботи під час реалізації проектів; 8) знання та тенденції розвитку і найбільш важливі нові наукові досягнення в галузі комп’ютерної інженерії та комп’ютерних технологій; 9) знання та розуміння сучасних наукових теорій й методів, та вміння їх ефективно застосовувати для аналізу та синтезу комп’ютерних систем та мереж різноманітного призначення; 10) здатність ефективно застосовувати методи аналізу, математичне моделювання, виконувати фізичні та математичні експерименти при проведенні наукових досліджень; 11) здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень; 12) здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання.
1) здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; 2) застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; 3) досліджувати та моделювати явища й процеси в комп’ютерних системах та мережах, кіберфізичних системах; 4) застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень; 5) поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 6) ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 7) самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички; 8) оцінити доцільність та можливість застосування нових методів й технологій в задачах синтезу комп’ютерних систем та мереж, кіберфізичних систем.
1)здатність аргументувати вибір методу розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; 2) аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Дунець Роман Богданович
Професійні профілі випускників: Робочі місця в науково-дослідних інститутах НАН України, університетах МОН України, наукових центрах та високотехнологічних IT- компаніях та підприємствах.
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»