Системний аналіз

9.124.00.00 Системний аналіз
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Системний аналіз»
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС освітньої складової
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання індивідуального навчального плану та захист дисертації.
Характеристика освітньої програми: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі інформаційних технологій, системного аналізу, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів.
Набуті компетентності: - володіння поглибленими професійно-профільними знання і практичними навичками для вирішення складних проблем в галу зі інформаційних технологій і системного аналізу зокрема; - здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області системного аналізу; - здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; - здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті.
- здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; - здатність застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; - здатність досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних інформаційних системах; - здатність застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень; - здатність поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - здатність ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - здатність самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички; - здатність оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу інформаційних систем; - здатність аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. - здатність аналізувати та визначати критерії в межах предметної області, будувати моделі багатокритеріальних задач та вміти розв’язувати їх, проводити оцінку складних систем та на основі системного аналізу багатокритеріальних процесів, які виникають в заданій проблемній області. - здатність будувати математичні моделі і методи опрацювання природної мови, використовуючи методи та засоби когнітивної, комунікативної, обчислювальної, статистичної та квантитативної лінгвістики для вирішення завдань, які виникають в заданій проблемній області.
– уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). – здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічний практикум.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.т.н., професор, професор кафедри ІСМ Пасічник Володимир Володимирович, +38(067)-690-66-20, volodymyr.v.pasichnyk@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у державних та приватних вищих навчальних закладах, наукових і науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах.
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах системного аналізу та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики системного аналізу. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар'єра.