Кібербезпека

9.125.00.00 Кібербезпека
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Кібербезпека»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 1,5 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 48 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта
Програмні результати навчання: Програмні результати навчання Знання 1) систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в галузі інформаційних технологій та інформаційної безпеки і в суміжних галузях; 2) критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей; 3) уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань інформаційної безпеки та захисту інформації; 4) здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших; 5) соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень; 6) ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів; 7) лідерство та здатність як автономної так і командної роботи під час реалізації проектів; 8) знання про сучасні тенденції розвитку і найбільш важливі нові наукові досягнення в області інформаційних технологій, інформаційної безпеки, захисту інформації, а також суміжних; 9) систематичні знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу систем захисту інформації;