Кібербезпека

9.125.00 Кібербезпека
Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю «Кібербезпека»
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 1,5 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 48 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта
Набуті компетентності: 1) систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в галузі інформаційних технологій та інформаційної безпеки і в суміжних галузях; 2) критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей; 3) уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань інформаційної безпеки та захисту інформації; 4) здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших; 5) соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень; 6) ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів; 7) лідерство та здатність як автономної так і командної роботи під час реалізації проектів; 8) знання про сучасні тенденції розвитку і найбільш важливі нові наукові досягнення в області інформаційних технологій, інформаційної безпеки, захисту інформації, а також суміжних; 9) систематичні знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу систем захисту інформації;
1) Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі інформаційної безпеки, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів. 2) здатність ефективно застосовувати методи аналізу, математичне моделювання, виконувати фізичні та математичні експерименти при проведенні наукових досліджень; 3) здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень; 4) здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання;
1) здатність аргументувати вибір методу розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. 2) аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор Пархуць Любомир Теодорович
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійні роботи (за Державним класифікатором професій ДК 003: 2010): 1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій; 1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; 1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники; 1236 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг; 1238 Керівники проектів та програм; 1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки; 2132.2 Розробники комп’ютерних програм; 231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика); 2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики; 2144.1 Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації); 2144.2 Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій; 2447.1 Наукові співробітники (проекти та програми); 2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами.