Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі «Електрична інженерія» за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 48
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Електрична інженерія
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Метою програми є надання теоретичних знань, практичних умінь і навичок розв’язування комплексних задач в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, проведення наукової, дослідницько-інноваційної діяльності, а також впровадження отриманих результатів. Особливістю освітньої програми є її спрямованість на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра. Під час навчання за програмою здобувачі виконують освітню та наукову компоненти, які забезпечують формування загальнонаукових та спеціальних компетентностей щодо дослідження, синтезу, проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та їх компонентів. Програма містить вибіркові блоки та окремі дисципліни за вибором, які дають можливість здобувачеві обрати дисципліни, зміст яких відповідає тематиці його наукового дослідження. Студент повинен виконати освітню складову програми обсягом 48 кредитів ЄКТС, яка включає: - навчальні дисципліни – 45 кредитів ЄКТС; - педагогічний практикум – 3 кредити ЄКТС. Кредити ЄКТС зараховуються студенту у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту звіту з практикуму. Результатом виконання наукової складової є дисертація, яка є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального науково-прикладного завдання за спеціальністю 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ", результати якого характеризуються науковою новизною та практичною цінністю і оприлюднені у відповідних публікаціях. Підсумкова атестація включає прилюдний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
Програмні результати навчання: 1) здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; 2) здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; 3) здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. 1) здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; 2) здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; 3) здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. Судження формуються на основі набутих компетентностей, освітньої компоненти та власної наукової роботи за індивідуальним планом.
Академічна мобільність: Мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор Стахів Петро Григорович
Професійні профілі випускників: Науковий співробітник науково-дослідних установ, науково-проектних підприємств; працівник або керівник відділу наукових досліджень підприємств в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; викладач вищих навчальних закладів.
Доступ до подальшого навчання: Докторантура, програми підвищення кваліфікації.
Інші особливості програми: Немає