Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

9.151.00.00 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 48 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Характеристика освітньої програми: Метою програми є сформувати здатність здобувачів розв’язувати комплексні проблеми в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, проводити дослідницьку та інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів. Під час навчання за програмою здобувачі виконують освітню та наукову компоненти, які забезпечують формування загальнонаукових та спеціальних компетентностей щодо дослідження, синтезу, проектування систем автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та їх компонентів. Програма містить вибіркові блоки та окремі дисципліни за вибором, які дають можливість здобувачеві обрати дисципліни, зміст яких відповідає тематиці його наукового дослідження. Студент повинен виконати освітню складову програми обсягом 48 кредитів ЄКТС, яка включає: - навчальні дисципліни – 45 кредитів ЄКТС; - педагогічний практикум – 3 кредити ЄКТС. Кредити ЄКТС зараховуються студенту у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсових робіт, захисту звіту з практикуму. Результатом виконання наукової складової є дисертація, яка є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального науково-прикладного завдання за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", результати якого характеризуються науковою новизною та практичною цінністю і оприлюднені у відповідних публікаціях. Підсумкова атестація включає прилюдний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
Набуті компетентності: - здатність продемонструвати знання сучасних математичних методів проведення досліджень в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій і в суміжних галузях; - здатність продемонструвати знання про тенденції розвитку і найбільш важливі нові наукові досягнення в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, а також у суміжних галузях; - здатність продемонструвати знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для аналізу, синтезу та оптимізації систем автоматизованого керування технологічними процесами та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
- критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей; - здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших та результати прийняття стратегічних рішень; - ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів; - лідерство та здатність як автономної так і командної роботи під час реалізації проектів; - здатність ефективно застосовувати методи аналізу, математичне моделювання, виконувати фізичні та математичні експерименти при проведенні наукових досліджень; - здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні наукових задач та проведенні досліджень; - здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання.
- уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; - розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті; - здатність аргументувати вибір методу розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Академічна мобільність: Мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Педагогічний практикум.
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор Федір Матіко
Професійні профілі випускників: Науковий співробітник науково-дослідних установ, науково-проектних підприємств; керівник відділу, підприємства зі створення комп’ютерно-інтегрованих технологій, розроблення, вдосконалення засобів автоматизації та систем автоматизації; працівник або керівник відділу наукових досліджень підприємств в галузі енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій; розробник програмного забезпечення систем автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій; викладач вищих навчальних закладів.
Доступ до подальшого навчання: Докторантура, програми підвищення кваліфікації.