Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

9.152.00.00 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Кваліфікація: Доктор філософії зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 52 ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - здатність продемонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в області метрології та інформаційно-вимірювальної техніки; - здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; - здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті.
- здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; - застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу сенсорів, приладів, комплексів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; - досліджувати і моделювати явища та процеси у складних динамічних температурних, електричних та магнітних систем; - застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, громадських, державних та виробничих інтересів; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички; - оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в завданнях проектування смарт-сенсорів, смарт-метрологічних інструментів, створення засобів вимірювання, приладів, комплексів та систем; - аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
- уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях, в тому числі на іноземній мові; - уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань;
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом "Львівська політехніка" та навчальними закладами країн партнерів
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Професійні профілі випускників: Робочі місця в науково-дослідних інститутах НАН та університетах МОН України, наукових центрах та високотех-нологічних компаніях виробничого сектору та сільського господарства, аеро- та космонавтиці, охорони здоров’я.