Мікро- та наносистемна техніка

9.153.00 Мікро- та наносистемна техніка
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі «Автоматизація та приладобудування» спеціальність « Мікро- та наносистемна техніка »
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 48 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта
Характеристика освітньої програми: освітньо-наукова програма доктора філософії ґрунтується на рішенні комплексних проблем в галузі мікро- та наносистемної техніки, що зумовлює проведення дослідницько-інноваційної діяльності і передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, які сприятимуть практичному впровадженню отриманих результатів.
Набуті компетентності: 1) здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області мікро- та наносистемної техніки; 2) здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; 3) здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті.
1) здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; 2) застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; 3) досліджувати і моделювати явища та процеси в приладах та пристроях мікро- та наносистемної техніки; 4) застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень; 5) поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 6) ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 7) самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички; 8) оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки; 9) аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
-уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях; - уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань; - здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічний практикум, підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН України, провідних університетах та науково-дослідних центрах мікро- та нанотехнологій.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Дружинін Анатолій Олександрович
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти "Доктор наук"