Хімічні технології та інженерія

9.161.00.00 Хімічні технології та інженерія
Кваліфікація: доктор філософії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та науково-педагогічна кар’єра. Теоретико-методологічні, наукові та прикладні основи хімічних технологій; принципи оптимізації технологічних процесів для забезпечення високого рівня якості кінцевих продуктів, ресурсозбереження виробництва; закономірності інноваційного розвитку теорії і практики хімічних технологій; методологічні принципи наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності. Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта. Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики хімічних технологій що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень.
Програмні результати навчання: ПР01. Здатність продемонструвати системні знання та навички сучасних методів проведення досліджень в області хімічних технології та інженерії, хімічного матеріалознавства та суміжних галузях промисловості; ПР02. Здатність продемонструвати поглиблені теоретичні знання у вибраній області наукових досліджень; ПР03. Розуміння сучасних технологій хімічного виробництва й тенденцій їхнього розвитку; ПР04 Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень у суспільному, економічному і соціальному контексті; ПР05 здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати наукову та науково-технічну інформацію з різних джерел; ПР06 застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; ПР07 досліджувати і моделювати явища та процеси в складних хімічних та фізико-хімічних системах; ПР08. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних і прикладних задач обраної області наукових досліджень; ПР09. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів, чинного законодавства; ПР10. ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди, включаючи міжнародне партнерство; ПР11. Самостійно виконувати експериментальні дослідження на сучасному рівні та застосовувати дослідницькі навички; ПР12. Оцінити доцільність та можливість застосування інноваційних процесів у хімічних технологіях та інженерії, хімічному матеріалознавстві та суміжних галузях; ПР13. Аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. ПР14. Уміння ефективно спілкуватись на міжнародному професійному та соціальному рівнях; ПР15. Уміння на міжнародному рівні представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань; ПР16. Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти, включаючи міжнародні; ПР17. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань із врахуванням тенденцій розвитку науки та техніки й, насамперед, хімії, хімічних технологій та інженерії, суміжних галузей; ПР18. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики та чинного законодавства.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: можливість наукового стажування в науково-дослідних закладах та університетах за договорами про співпрацю та закордоном
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., проф. Атаманюк В.М
Професійні профілі випускників: професія - хімік-технолог; посади - керівник підприємства; керівник відділу з патентної та дослідницької роботи; керівник відділу нової техніки та технології; викладач вищого навчального закладу
Інші особливості програми: Захист дисертаційної роботи може здійснюватися українською та англійською мовами