Хімічні технології та інженерія

9.161.00 Хімічні технології та інженерія
Кваліфікація: доктор філософії
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Особливі умови вступу: Іспит з іноземної мови; іспит зі спеціальності "хімічна технологія та інженерія"; співбесіда з фаху.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: -
Набуті компетентності: - здатність продемонструвати поглиблені теоретичні знання у вибраній області наукових досліджень; - розуміння сучасних технологій хімічного виробництва й тенденцій їх розвитку; -здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень у суспільному, економічному і соціальному контексті. - здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати наукову та науково-технічну інформацію з різних джерел; - застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; - досліджувати і моделювати явища та процеси в складних хімічних та фізико-хімічних системах; - самостійно виконувати експериментальні дослідження на сучасному рівні та застосовувати дослідницькі навички;
- здатність продемонструвати системні знання та навички сучасних методів проведення досліджень в області хімічної технології та інженерії, хімічного матеріалознавства та суміжних галузях промисловості; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди, включаючи міжнародне партнерство; - аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів, чинного законодавства;
- оцінити доцільність та можливість застосування інноваційних процесів у хімічних технологіях та інженерії, хімічному матеріалознавстві та суміжних галузях; - застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних і прикладних задач обраної області наукових досліджень;
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: можливість наукового стажування в науково-дослідних закладах та університетах за договорами про співпрацю та закордоном
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., проф. Атаманюк В.М
Професійні профілі випускників: професія - хімік-технолог; посади - керівник підприємства; керівник відділу з патентної та дослідницької роботи; керівник відділу нової техніки та технології; викладач вищого навчального закладу
Доступ до подальшого навчання: Докторантські наукові програми четвертого рівня вищої освіти для здобуття ступеню - доктор наук
Інші особливості програми: Захист дисертаційної роботи може здійснюватися українською та англійською мовами