Біотехнології та біоінженерія

9.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія
Кваліфікація: доктор філософії з біотехнології та біоінженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія
Особливі умови вступу: - співбесіда з фаху.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Підсумкова державна атетстація включає виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Надання знань для розв’язування комплексних проблем в галузі біотехнології, мікробіології, генетики, біоінженерії, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів.
Програмні результати навчання: -знання сучасних методів досліджень в області біотехнології, біоінженерії та біоінформатики для створення нових біотехнологічних об’єктів; -здатність продемонструвати глибинні знання основ молекулярної біотехнології та біоінженерії; -глибинні знання сучасних фізико-хімічних та біофізичних методів визначення біоорганічних препаратів; -знання методів генної, клітинної інженерії та селекції мікроорганізмів та рослин та сучасних методів вивчення та ідентифікації ГМО, імуно- та ДНК-діагностики; -знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. -знання сучасних методів досліджень в області біотехнології, біоінженерії та біоінформатики для створення нових біотехнологічних об’єктів; -здатність продемонструвати глибинні знання основ молекулярної біотехнології та біоінженерії; -глибинні знання сучасних фізико-хімічних та біофізичних методів визначення біоорганічних препаратів; -знання методів генної, клітинної інженерії та селекції мікроорганізмів та рослин та сучасних методів вивчення та ідентифікації ГМО, імуно- та ДНК-діагностики; -знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. -уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях; -уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань; - здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; -здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Академічна мобільність: заохочується
Практика/стажування: можливість наукового стажування в науково-дослідних закладах та університетах за договорами проспівпрацю та закордоном
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доц. Петріна Романа Омелянівна, romanna.o.petrina@lpnu.ua / Голова НМК спеціальності, к.х.н., доц. Швед Ольга Василівна Chairman of the Scientific and Methodological Commission of the specialty, Ph.D., Assoc. Shved Olga
Професійні профілі випускників: Професія - біотехнолог; посади: - керівник підприємства; - керівник відділу з патентної та дослідницької роботи; - керівник відділу нової техніки та теїхнології; - викладач вищого навчального закладу
Інші особливості програми: Захист дисертаційної роботи може здійснюватися українською та англійською мовами