Електроніка

9.171.00.00 Електроніка
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі «Електроніка та телекомунікації» спеціальність «Електроніка»
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: Іспит з іноземної мови; іспит зі спеціальності "Електроніка", співбесіда з фаху.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма доктора філософії ґрунтується на рішенні комплексних проблем в галузі електроніки та телекомунікацій, що зумовлює проведення дослідницько-інноваційної діяльності і передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, які сприяють практичному впровадженню отриманих результатів.
Набуті компетентності: 1. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області електроніки та електронної техніки. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень. 3. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті.
1. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. 2. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень. 3. Досліджувати і моделювати явища та процеси в складних електронних системах. 4. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень. 5. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 6. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 7. Самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички. 8. Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій для розроблення елементів та пристроїв електронної техніки. 9. Аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
1. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях. 2. Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань. 3. Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти. 4. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 5. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум, підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН України, провідних університетах та науково-дослідних центрах електроніки.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Готра Зенон Юрійович
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Інші особливості програми: Захист дисертаційної роботи може здійснюватися українською та англійською мовами.