Електроніка

9.171.00.00 Електроніка
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі «Електроніка та телекомунікації» спеціальність «Електроніка»
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: Іспит з іноземної мови; іспит зі спеціальності "Електроніка", співбесіда з фаху.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма доктора філософії ґрунтується на рішенні комплексних проблем в галузі електроніки та телекомунікацій, що зумовлює проведення дослідницько-інноваційної діяльності і передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, які сприяють практичному впровадженню отриманих результатів.
Набуті компетентності: 1. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області електроніки та електронної техніки. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень. 3. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті.
1. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. 2. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень. 3. Досліджувати і моделювати явища та процеси в складних електронних системах. 4. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень. 5. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 6. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 7. Самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички. 8. Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій для розроблення елементів та пристроїв електронної техніки. 9. Аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
1. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях;. 2. Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань. 3. Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти. 4. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 5. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум, підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН України, провідних університетах та науково-дослідних центрах електроніки.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Готра Зенон Юрійович
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Інші особливості програми: Захист дисертаційної роботи може здійснюватися українською та англійською мовами.