Електроніка

9.171.00.00 Електроніка
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі «Електроніка та телекомунікації» спеціальність «Електроніка»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: Іспит з іноземної мови; іспит зі спеціальності "Електроніка", співбесіда з фаху.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма доктора філософії ґрунтується на рішенні комплексних проблем в галузі електроніки та телекомунікацій, що зумовлює проведення дослідницько-інноваційної діяльності і передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, які сприяють практичному впровадженню отриманих результатів.
Програмні результати навчання: 1. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області електроніки та електронної техніки. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень. 3. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. 1. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області електроніки та електронної техніки. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень. 3. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. 1. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях. 2. Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань. 3. Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти. 4. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 5. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічний практикум, підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН України, провідних університетах та науково-дослідних центрах електроніки
Керівник освітньої програми, контактна особа: Микитюк Зіновій Матвійович
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Інші особливості програми: Захист дисертаційної роботи може здійснюватися українською та англійською мовами.