Харчові технології

9.181.00.00 Харчові технології
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 45 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Виробництво та технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Набуті компетентності: - наукових принципів і тенденцій розвитку харчових технологій; - сучасних аналітичних і чисельних методів досліджень; - принципів моделювання та оптимізації технологічних процесів; - іноземної мови, необхідні для представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу; - філософської методології пізнання та психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності.
- уміння ідентифікувати актуальні наукові проблеми, визначати цілі та завдання наукових досліджень, формувати та критично аналізувати інформаційну базу; - уміння обирати і застосовувати методологію та методи емпіричного і теоретичного етапів наукового дослідження; - уміння обґрунтовувати матеріали дослідження та формулювати авторські висновки та пропозиції, комерціалізувати результати; - уміння вести наукову бесіду та дискусію українською та іноземною мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, - уміння організовувати та проводити навчальні заняття.
- здатність інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретично-прикладних завдань у конкретній області дослідження; - здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру; - здатність самостійно проводити наукові дослідження, комунікувати у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів; - здатність усвідомлювати та нести особисту соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати дослідження; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.