Технології захисту навколишнього середовища

9.183.00 Технології захисту навколишнього середовища
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі «Виробництво та технології» за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища»
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Виробництво та технології
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Підсумкова державна атестація включає виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах екології та результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази технології захисту навколишнього середовища з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку екології, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності
Набуті компетентності: здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області технології захисту навколишнього середовища; здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в технологіях захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища. застосовувати знання та розуміння для вирішення якісних та кількісних проблем щодо ліквідації антропогенізації та техногенних порушень екосистем. Здатність використовувати знання про забезпечення екологічної безпеки для розроблення та прийняття управлінських рішень.
Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо проблем технологій захисту навколишнього середовища, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі у внесених до наукометричної бази Scopus або аналогічних баз.
Академічна мобільність: Заохочується
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Петрушка Ігор Михайлович (ihor.m.petrushka@lpnu.ua), +380676712825
Професійні профілі випускників: Об'єктами діяльності здобувача за спеціальністю є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.
Інші особливості програми: Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта