Архітектура та містобудування

9.191.00 Архітектура та містобудування
Кваліфікація: Доктор філософських наук за спеціальністю «Архітектура та містобудування»
Рік вступу: 2016
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, з яких 2 роки – освітня складова
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Програма визначає обсяг матеріалу, яким повинен володіти абітурієнт, що вступає на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціальністю «Архітектура та містобудування». В основу програми покладено такі базові дисципліни, що формують фахівця з архітектури та містобудування: «Історія архітектури», «Архітектурні традиції України», «Історія сучасної архітектури», «Типологія житлових будівель і споруд», «Типологія громадських будівель і споруд», «Дизайн архітектурного середовища громадських будівель і споруд», «Енергозаощаджуюча архітектура», «Основи містобудування» «Сучасні концепції у містобудуванні», «Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів», «Охорона пам’яток архітектури та мистецтва», «Реновація будинків».
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах архітектури та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики архітектури та містобудування. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази в галузі архітектури з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку архітектури та містобудування, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення самостійних наукових досліджень та подальшої наукової та науково-педагогічної діяльності.
Набуті компетентності: 1. Глибинні знання історичних засад розвитку теорії архітектури та містобудування. Знання про сучасні тенденції розвитку і найбільш важливі нові наукові досягнення в області архітектури та містобудування. 2. Глибинні знання класичного та сучасного наукового інструментарію дослідження історико-культурних, соціально-економічних, архітектурно-художні явищ та процесів у різних сферах архітектури та містобудування. 3. Глибинні знання теоретико-прикладних засад різних видів та сфер архітектури та містобудування. 4. Уміння розробляти логічні та обґрунтовані послідовності, системи, механізми, моделі, тощо для конкретних архітектурно-містобудівних об’єктів.
- Здатність розробляти та реалізовувати архітектурно-містобудівні проекти, включаючи власні дослід¬ження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання. - Здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між історико-культурними явищами та процесами у сфері архітектури, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу.
Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері архітектури та містобудування на міжнародному та національному рівні.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.арх. Диба Юрій Романович
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики архітектури та містобудування, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень.