Будівництво та цивільна інженерія

9.192.00.00 Будівництво та цивільна інженерія
Кваліфікація: Доктор філософії у галузі «Архітектура і будівництво» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки, освітня складова - 1,5 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредити ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Іспит з іноземної мови; іспит зі спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"; співбесіда з фаху.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Підсумкова державна атестація включає виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма спрямована на актуальні аспекти спеціальності, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра
Програмні результати навчання: 1) Здатність продемонструвати системні знання сучасних методів проведення наукових досліджень в області будівництва та цивільної інженерії. 2) Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у будівництві та цивільній інженерії. 3) Здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази наукових досліджень у будівництві, особливостей наукового пізнання, критеріїв науковості знань; особливостей та наслідків конвергенції наук та сучасних технологій. 4) Здатність продемонструвати знання та розуміння впливу технічних рішень в області будівництва та цивільної інженерії на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. 5) Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 6) Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів. 7) Демонструвати знання теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника. 1) Здатність продемонструвати системні знання сучасних методів проведення наукових досліджень в області будівництва та цивільної інженерії. 2) Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у будівництві та цивільній інженерії. 3) Здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази наукових досліджень у будівництві, особливостей наукового пізнання, критеріїв науковості знань; особливостей та наслідків конвергенції наук та сучасних технологій. 4) Здатність продемонструвати знання та розуміння впливу технічних рішень в області будівництва та цивільної інженерії на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. 5) Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 6) Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів. 7) Демонструвати знання теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника. 1) Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 2) Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Можливість наукового стажування в науково-дослідних закладах та університетах за договорами про співпрацю та закордоном.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Марущак Уляна Дмитрівна
Професійні профілі випускників: Робочі місця в науково-дослідних інститутах НАН України, закладах вищої освіти МОН України, науково-дослідних установах та високотехнологічних компаніях будівельного профілю різних видів діяльності та форм власності. Випускники можуть працювати на первинних посадах за професіями, які визначені Національним класифікатором України Класифікатор професій ДК 003:2010: 2142 Професіонали в галузі цивільного будівництва 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма охоплює широке коло інноваційних напрямків розвитку теорії і практики будівництва та інженерії довкілля, що формує теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень