Будівництво та цивільна інженерія

9.192.00 Будівництво та цивільна інженерія
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі «Архітектура і будівництво» за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»
Рік вступу: 2017
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 48 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Іспит з іноземної мови; іспит зі спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"; співбесіда з фаху.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Набуті компетентності: - знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей; - здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань; - здатність презентувати та обговорювати одержані результати наукових досліджень англійською мовою в усній та письмовій формі, вільно читати та цілковито розуміти англомовні наукові тексти; - здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів; - здатність обирати та ефективно використовувати методи і методологію наукових досліджень, уміло використовувати фізичні та математичні експерименти при виконанні наукових досліджень;
- уміння здійснювати кількісне та якісне оцінювання результатів наукових досліджень та можливість інтегрування знань з суміжних дисциплін при розв’язанні інженерних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії;
- здійснювати та реалізовувати власні наукові проекти на основі техніко-економічного діагностування наукових розробок; - здатність проводити аргументовану наукову дискусію на належному фаховому рівні, критично оцінювати отримані результати та захищати запропоновані технічні рішення.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Можливість наукового стажування в науково-дослідних закладах та університетах за договорами про співпрацю та закордоном.