Геодезія та землеустрій

9.193.00.00 Геодезія та землеустрій
Кваліфікація: Доктор філософії
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 2 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої-наукової програми та представлення до захисту в Спеціалізовану Вчену раду дисертаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма передбачає надання спеціальних знань та професійну підготовку в області геодезії та землеустрою. Освітньо-наукова програма ґрунтується на загально відомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази геоматики з акцентом на новітні технології та тенденції розвитку топогеодезичної та картографічної діяльності, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики геодезії та землеустрою, що формує актуальну теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень.
Набуті компетентності: 1. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та теоретико-прикладних засад принаймні в одній з областей геодезії та землеустрою: геодезія; картографія; землеустрій та кадастр;оцінка землі та нерухомого майна; геоінформаційні системи і технології; фотограмметрія та дистанційне зондування (надалі геоматика). 2. Здатність продемонструвати знання новітніх технологій, формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. 3. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, соціальному, екологічному, економічному контексті та управління проектами. 4. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.
1. Здатність працювати результативно в групах, щоб отримати, локалізувати та опрацювати дані для вирішення завдання дослідження та брати відповідальність за організацію роботи. 2. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 3. Здатність продемонструвати достатні знання іноземної мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння іноземних наукових текстів. 4. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер геоматики для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. 5. Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження. 6. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері геодезії та землеустрою. 7. Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. 8. Здійснювати математико-статистичне моделювання та соціально-економічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері геоматики. 9. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.
1. Вести наукову бесіду та дискусію українською та іноземною мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити педагогічну роботу. 2. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. 3. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Педагогічний практикум (3 кредити ЄКТС)
Керівник освітньої програми, контактна особа: Проф. д.т.н. Дорожинський Олександр Людомирович
Професійні профілі випускників: Професійний профіль — геодезія та землеустрій Поглиблені теоретичні знання та практичні уміння і навики, розвинуті філософські та мовні компетентності, сформовані універсальні навики дослідника, достатні для подальшої професійно-наукової діяльності. Може займати робочі місця у державних та приватних вищих навчальних закладах, наукових і науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах.
Доступ до подальшого навчання: Виконання наукової програми четвертого (наукового) рівня вищої освіти доктор наук.
Інші особливості програми: Немає