Фармація, промислова фармація

9.226.00.00 Фармація, промислова фармація
Кваліфікація: Доктор філософії з фармації, промислової фармації
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Охорона здоров'я
Особливі умови вступу: Співбесіда, фаховий іспит та іспит з іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма спрямована на розвиток теоретично-методологічної та методико-прикладної бази хімії з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку хімії потенційних лікарських препаратів та актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра. Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики фармацевтичної хімії, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень.
Набуті компетентності: - знання фармакогностичних методів аналізу, які базуються на аналітично нормативній документації; основ законодавчої бази України, яка регулює правові відносини, що пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості і лікарських засобів, в тому числі лікарської рослинної сировини і продуктів її переробки; -знання процесу створення ліків, проведення скринінгу і вдосконалювання структури, впритул до стадії клінічних випробувань і організації виробництва; методів кількісної оцінки зв’язку «структура – активність»; - уміння використати різні методи для розв’язання аналітичних завдань: якісного, кількісного аналізу, перевірки чистоти речовини, ідентифікації речовини, правильно обирати методи дослідження, використовувати найбільш ефективні, надійні та інформативні методи для конкретної сполуки; - уміння описати принципову схему та порядок налагодження основних приладів, проводити аналіз досліджуваної речовини; робити порівняльну характеристику методів, які можна використовувати для аналізу дослідної речовини; - уміння проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти з використанням на практиці теоретичних знань, пов’язаних з ідентифікацією лікарської рослинної сировини, визначенням її доброякісності та проведенням товарознавчих, фітохімічних та біологічних досліджень з метою розробки проектів методів контролю якості (МКЯ) або Тимчасової Фармакопейної статті (ТФС).
- аналізувати основні тенденції сучасного розвитку фізичних та фізико-хімічних методів визначення структури речовин; класифікувати сучасні інструментальних методів аналізу та визначити сфери їх використання; використати різні методи для розв’язання аналітичних завдань: якісного, кількісного аналізу; інтерпретувати дані спектральних методів, знати межі їх застосування, і навпаки маючи органічну речовину передбачити фізико-хімічну характеристику; - проводити аналіз досліджуваної речовини; грамотно оцінювати результати аналізу; добре володіти навичками роботи з довідковою літературою; - проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти з використанням на практиці теоретичних знань, пов’язаних з ідентифікацією лікарської рослинної сировини, визначенням її доброякісності та проведенням товарознавчих, фітохімічних та біологічних досліджень з метою розробки проектів методів контролю якості (МКЯ) або Тимчасової Фармакопейної статті (ТФС); - проводити доклінічне вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів; - застосовувати основні показники якості медичних та фармацевтичних технологій; окреслити фактори, що впливають на якість лікарських засобів; - користуватися необхідною нормативною документацією, довідковою літературою та іншими інформаційними джерелами для забезпечення раціональної фармакотерапії.
- здатність застосовувати методами тонкого органічного синтезу; - здатність застосовувати сформовані цілісні уявлення про тонкий органічний синтез у пошуку нових лікарських субстанцій; - здатність сформувати чіткі уявлення щодо стратегії і тактики сучасного тонкого органічного синтезу, теоретичних основ органічної хімії та механізмів органічних реакцій; - здатність сформувати практичні навики з фізико-хімічних методів дослідження, які використовуються під час дослідження хімічних матеріалів; - здатність застосувати знання специфічних прийомів фізико-хімічних досліджень для ідентифікації органічних сполук речовин різних класів, в тому числі потенційних лікарських субстанцій; - здатність проведення за наданою методикою якісного та кількісного аналізу сировини, напівпродуктів та готової продукції хімічних та фармацевтичних виробництв; - здатність використовувати комплекс знань щодо принципів фармацевтичної розробки лікарських засобів різних форм випуску, проведення лабораторних досліджень, клінічних випробувань, реєстрації лікарських засобів, вимог до виробництва, дистрибуції та роздрібної реалізації та раціонального застосування ліків.
Академічна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року.
Практика/стажування: Стажування на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України.У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Голова НМК спеціальності, к.х.н., доц. Губицька Ірина Іванівна (0322582209,Iryna.I.Ivanivna@lpnu.ua).
Професійні профілі випускників: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Інші особливості програми: Захист дисертації реалізовується українською та/або англійською мовою.