Соціальна робота

9.231.00.00 Соціальна робота
Кваліфікація: Доктор філософії галузі знань «Соціальна робота» спеціальності «Соціальна робота»
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Соціальна робота
Особливі умови вступу: Вступний іспит зі спеціальності 231 "Соціальна робота"
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання індивідуального навчального плану за освітньо-науковою програмою і захист дисертації
Характеристика освітньої програми: Мета освітньої програми - підготовка висококваліфікованих науковців у сфері науки та практики соціальної роботи на основі глибокого розуміння дискусійних питань соціального розвитку та ролі соціальної роботи у ньому; формування здатності розв’язувати комплексні задачі на основі здобуття досвіду наукового стажування високого рівня в міждисциплінарному середовищі.
Набуті компетентності: Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі соціальної роботи на основі здобутих глибинних професійних знань, наукових і культурних ціннісно-смислових орієнтацій, шляхом критичного осмислення відповідних проблем соціальної практики і дослідницько-інноваційної діяльності, створення нових цілісних знань і професійної практики в соціальній роботі з виходом на міждисциплінарний рівень Загальні компетентності 1)здатність застосовувати передові концептуальні та методологічні знання в науково-дослідній та професійній діяльності, в тому числі на межі предметних галузей; 2) здатність писати, розмовляти, слухати рідною та іноземною мовами у формальному та неформальному спілкуванні; 3) здатність до співпраці у місцевому та міжнародному середовищі в процесі науково-дослідної діяльності); 4)здатність визначати та задовольняти власні потреби гармонійного розвитку цілісної особистості та наукового розвитку; 5) здатність до інтелектуальної чесності та виконання етичних зобов’язань; 6) здатність демонструвати самостійність, своєчасність та спланованість у дослідженні; 7) здатність до ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерства і автономності в процесі їх реалізації проектів;
Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 1)здатність сприяти розвитку теорії та практики соціальної роботи; 2)здатність демонструвати предметну та сучасну базу знань в професійній та суміжних сферах; 3)здатність концептуалізації, проектування, застосування та оцінювання предметного проекту дослідження; 4)здатність демонструвати детальне розуміння великої кількості сучасних технік дослідження в соціальній роботі 5) знаходити, відбирати, контекстуалізувати та інтерпретувати значний об’єм джерельної бази, застосовувати принципи, методи, засоби і технології здоров’єзбережувальної діяльності в науково-дослідній діяльності та практичній соціальній роботі; 6) здатність ініціювати та керувати процесами запланованих соціальних змін у мезо- та мікросоціальних системах; 7) здатність орієнтуватись в особливостях міжнародного досвіду практичної соціальної роботи; 8) здатність впроваджувати технології інклюзії та інші інноваційні технології, методи, засоби соціальної роботи в ситуації неповностравності та роботи з різними категоріями клієнтів, спрямованих на соціальну інклюзію
Програмні результати навчання: 1)глибокі обґрунтовані знання основних дослідницьких парадигм, стратегій та процедур і сучасних парадигм та концепцій освіти, науки й соціальної роботи і їх імплементація у власне дослідження; 2) розуміння різноманіття постмодерних підходів для забезпечення інтеграції теорії та практики і створення інноваційних соціальних послуг; 3) розуміння концептуального значення принципів, методів, засобів здоров’єзбережувальної діяльності в науково-дослідній та практичній діяльності у соціальній роботі; 4) здатність ініціювання, проектування, управління процесами запланованих соціальних змін у соціальних системах різного рівня; 5) знання особливостей застосування комплексного підходу в системі соціального обслуговування з урахуванням потреб здоров’єзбереження в умовах міжгалузевої співпраці, та реалізувати його в системі надання соціальних послуг; 6)орієнтуватись у питаннях міжнародного досвіду соціальної роботи, соціальної політики й використовувати цих знань у теоретичному обґрунтуванні та практичному запровадженні інноваційних закордонних практик у вітчизняну соціальну роботу
Академічна мобільність: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.
Практика/стажування: Програма передбачає 3 кредити ЄКТС – педагогічна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доктор педагогічних наук, доцент Клос Лілія Євгенівна
Професійні профілі випускників: Науково-дослідні установи і вищі навчальні заклади – у якості науковця і викладача. Органи державної влади; служби соціальної допомоги, установи соціального обслуговування, державна служба зайнятості; сфера охорони здоров’я та надання соціальної допомоги: лікарняні та поліклінічні заклади; установи соціальної допомоги. Благодійна діяльність: соціальні проекти і програми у сфері нематеріального виробництва, у Благодійних фондах, товариствах, громадських організаціях. Діяльність професійних спілок; сфера юстиції і правосуддя (пенітенціарна система).
Інші особливості програми: Освітня складова освітньо-наукової програми охоплює широкий спектр інноваційних напрямків розвитку теорії і практики соціальної роботи, що сприяє актуалізації теоретико-прикладного підґрунтя здійснення наукового пошуку. Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта