Транспортні технології

9.275.00.00 Транспортні технології
Кваліфікація: доктор філософії в галузі Транспорт за спеціальністю Транспортні технології (за видами)
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки (освітня складова – 2 роки)
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: Освітня складова – 60 кредитів ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Транспорт
Особливі умови вступу: Визначаються у Правилах прийому до аспірантури у кожному поточному році вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Виконання навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта
Характеристика освітньої програми: Освітня програма грунтується на наукових дослідженнях транспортних технологій, прогнозування розвитку транспортних систем, особливостей управління транспортними потоками та безпекою руху і спрямовує здобувача на розв’язання актуальних наукових та науково-прикладних задач і проблем у галузі транспорту
Набуті компетентності: Технічні, технологічні, аналітичні, дослідні
1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і розв’язання завдань розвитку транспортного комплексу, використовуючи сучасні наукові методи; 2. Застосовувати знання для розв’язання задач аналізу та синтезу у транспортних системах; 3. Системно осмислювати та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у транспортній галузі; 4. Застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації транспортної продукції; 5. Розраховувати, проектувати, досліджувати вулично-дорожню мережу, організацію і регулювання дорожнього руху, транспортні процеси вантажних і пасажирських перевезень, навантажувально-розвантажувальні роботи, проводити маркетинговий аналіз; 6. Здійснювати пошук інформації в різних науково-прикладних джерелах для розв’язання задач у галузі транспорту; 7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у творчій групі; 8. Ідентифікувати, класифікувати та описувати виробничу діяльність у галузі транспорту; 9. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для розв’язання науково-прикладних завдань у галузі транспорту з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 10. Виконувати актуальні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навики в у галузі транспорту; 11. Критично оцінювати отримані результати досліджень, та аргументовано приймати та захищати відповідні рішення; 12. Використовувати у науково-педагогічній практиці знання з транспортних технологій, застосовувати методологічний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в рамках існуючих теорій, робити обґрунтовані висновки.
Щодо синтезу: – визначити і сформулювати проблеми, які стосуються сфери транспортних технологій; – знаходити рішення наукових та науково-прикладних задач і проблем у галузі транспорту; – розробити методи транспортних досліджень та прогнозування; – створювати моделі функціонування транспортних систем та технологій. Щодо оцінювання знань: – оцінити існуючі та розробити прогресивні методи дослідження у транспортних системах; – моделювати транспортні процеси і системи та середовище руху; – формулювати наукові гіпотези, знаходити оптимальні (раціональні) наукові та науково-прикладні рішення серед альтернативних варіантів транспортних систем і технологій.
Академічна мобільність: Можливість проходити навчання та стажування в українських та закордонних закладах вищої освіти
Керівник освітньої програми, контактна особа: кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій Ройко Юрій Ярославович
Доступ до подальшого навчання: Виконання наукової програми четвертого (наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти доктор наук