Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

9.291.00.00 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Кваліфікація: Доктор філософії зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 48 кредитів ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Міжнародні відносини
Особливі умови вступу: Правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості освітньо-наукової програми (ОНП). Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. До цих праць правилами віднесено: наукові праці і патенти на винаходи (авторські свідоцтва про винаходи) / у разі відсутності наукових праць і патентів-реферат. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань зміст яких враховує особливості ОНП.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової програми (складання екзаменів і заліків).
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. Програма спрямована на актуальні проблеми та інновації розвитку спеціальності, в межах якої можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.
Набуті компетентності: 1) здатність продемонструвати знання сучасних концепцій та методів проведення досліджень в області міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, а також на межі предметних галузей; 2) здатність продемонструвати поглиблені знання в обраній області наукових досліджень; 3) здатність продемонструвати розуміння впливу прийнятих рішень та досягнутих результатів дослідження в суспільно-політичному контексті.
1) здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; 2) застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем глобального та регіонального рівня, характерних обраній сфері наукових досліджень; 3) досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних глобальній та регіональних системах міжнародних відносин; 4) застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи суспільно-політичні аспекти під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань обраної області наукових досліджень; 5) поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; 6) ефективно працювати як індивідуально, так і у команді; 7) самостійно виконувати дослідження та застосовувати дослідницькі навички; 8) оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій при дослідженні міжнародних відносин та світової політики; 9) аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної завдань, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
1) уміння ефективно спілкуватись на професійному та громадському рівнях рідною та іноземними мовами; 2) уміння чітко та ефективно презентувати результати дослідження (у тому числі іноземною мовою) та обговорювати отримані результати, здійснювати трансфер набутих знань.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУЛП та ЗВО України. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУЛП та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Луцишин Галина Іванівна д. політ. н., проф., завідувач кафедри політології та міжнародних відносин
Професійні профілі випускників: науково-педагогічна діяльність; дослідницька діяльність
Інші особливості програми: Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри, викладання спеціальних дисциплін у сфері міжнародних відносин та світової політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, а також комерціалізації результатів дослідницької діяльності та практичного їх упровадження. Спрямована на вивчення сучасних проблем міжнародних відносин та світової політики, теорію та методологію наукових досліджень, актуальні питання міжнародної безпеки, транскордонну співпрацю, інформаційно-аналітичну діяльність у міжнародних відносинах. Ключові слова: міжнародні відносини, світова політика, міжнародні системи, зовнішня політика та регіональні дослідження, транскордонна співпраця, міжнародні комунікації.