Публічне управління та адміністрування

6.281.00.00 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: Бакалавр з публічного управління та адміністрування
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Публічне управління та адміністрування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену та захист дипломної роботи
Характеристика освітньої програми: Предметна область освітньо-професійної програми - сфера державного та муніципального управління та адміністрування, ринкове управління ( Управління та адміністрування, Публічне управління та адміністрування). Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з публічного управління та адміністрування, макроекономічних процесах, державного регулювання економіки, бюджетної політики, стратегічного аналізу та управління та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: менеджер публічної організації, управлінець в сфері природоохоронної діяльності, екоексперт, управлінець в сфері економічної конкуренції, управлінець в міжнародному бізнесі. Освітньо-професійна програма має п’ять практичних ліній – публічне управління та адміністрування (адміністративний менеджмент у публічних організаціях), публічне управління та адміністрування (управління в сфері економічної конкуренції), публічне управління та адміністрування (державна екоекспертиза і дозвільна діяльність), публічне управління та адміністрування (публічне управління трансфером екотехнологій), публічне управління та адміністрування (адміністративний менеджмент у міжнародному бізнесі).
Набуті компетентності: 1. Знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі державного та економічного аналізу; 2. Знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області публічного адміністрування, державного регулювання економіки та страхування, бюджетної політики, теорії конкуренції та підприємництва, теоретичних засад функціонування світових та національних ринків, основ фінансової та бюджетної політик; 3. Поглиблені знання в одній з областей публічного управління та адміністрування - адміністративний менеджмент у публічних організаціях, управління в сфері економічної конкуренції, державна екоекспертиза і дозвільна діяльність, публічне управління трансфером екотехнологій, адміністративний менеджмент у міжнародному бізнесі; 4. Розуміння інструментів та стратегій аналізу ринку, функціонування приватного підприємства та публічної організації; 5. Знання та розуміння методологій експертної та оціночної діяльності, дотримання нормативно-правових актів, формулювання пропозицій щодо їх удосконалення; 6. Знання сучасного стану справ в розвитку держави, регіонів, територіальних громад та навики щодо їх удосконалення, з врахуванням засад міжнародного співробітництва; 7. Володіння достатніми знаннями впливу факторів на прийняття публічних та приватних управлінських рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 8. Знання основ європейських стандартів публічного управління та адміністрування; 9. Знання і розуміння базових принципів реалізації публічного управління державною екоекспертизою та дозвільною діяльністю; 10. Знання і розуміння теоретичних і прикладних аспектів реалізації трансферу екотехнологій у сфері публічного управління та адміністрування.
11. Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення управлінських та адміністративних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; 12. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціальності; 13. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; 14. Застосовувати знання економічних, політичних, соціальних та інших характеристик публічної організації, органів влади, органів місцевого самоврядування для вирішення управлінських задач спеціальності; 15. Досліджувати, аналізувати, прогнозувати та планувати економічні, соціальні та інші явища в державі та регіонах, та використовувати отримані результати для прийняття типових для обраної спеціальності управлінських рішень; 16. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; 17. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 18. Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем управління публічних та приватних структур; 19. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних, економічних, міжнародних та екологічних інтересів; 20. Здійснювати управління якістю, інноваційно-інвестиційною діяльністю, управлінням в кризових умовах, в конкурентному середовищі, управлінням розвитком систем для реалізації завдань публічного управління та адміністрування; 21. Оцінювати можливі результати від реалізації публічного управління та адміністрування та аргументовано захищати доцільність прийняття та реалізації управлінських рішень; 22. Уміння формувати та реалізовувати стратегічні і тактичні управлінські рішення, а також вирішувати оперативні завдання у сфері державної екоекспертизи та дозвільної діяльності; 23. Уміння аналізувати, оцінювати та прогнозувати процес трансферу екотехнологій під час реалізації публічного управління та адміністрування.
24. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 25. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Канд. екон. наук, доцент кафедри АФМ - Білик О.І. (тел. 0972896888, мейл: olena.bilyk@gmail.com)
Професійні профілі випускників: Професійний профіль – адміністративний менеджмент у публічних організаціях. Виконує основні обов`язки службовця в органах державної влади, адміністративного-господарського управління та контролю, органах місцевого самоврядування, в адміністраціях судових органів, в органах державної фіскальної служби, управліннях із захисту прав споживачів, в Антимонопольному комітеті України та його територіальних відділеннях у всіх областях; та в приватному секторі у різних сферах діяльності. Професійний профіль – адміністративний менеджмент у міжнародному бізнесі. Виконує обов`язки управлінця на міжнародних підприємствах, організаціях установах. Професійний профіль – управління в сфері економічної конкуренції. Виконує обов’язки управлінця в органах державної фіскальної служби, управліннях із захисту прав споживачів, в Антимонопольному комітеті України та його обласних територіальних відділеннях; в органах адміністративно-господарського управління та контролю, місцевого самоврядування; в приватному секторі у сфері банківських, страхових, торговельних, транспортних послуг, у виробничій сфері та сфері природних монополій. Професійний профіль – державна екоекспертиза і дозвільна діяльність. Виконує обов’язки службовців в органах державної влади, у контролюючих та адміністративно-господарських державних установах, в органах місцевого самоврядування. Професійний профіль – публічне управління трансфером екотехнологій. Виконує обов’язки управлінців у державних відомствах з питань екології та інновацій, на підприємствах. Професійний профіль – менеджмент природоохоронної діяльності. Виконує обов’язки управлінців у державних установах та підприємствах, які діють у сфері природоохоронної діяльності.