Публічне управління та адміністрування

6.281.00.00 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: Бакалавр з публічного управління та адміністрування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Публічне управління та адміністрування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену та захист дипломної роботи
Характеристика освітньої програми: Предметна область освітньо-професійної програми - сфера державного та муніципального управління та адміністрування, ринкове управління ( Управління та адміністрування, Публічне управління та адміністрування). Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з публічного управління та адміністрування, макроекономічних процесах, державного регулювання економіки, бюджетної політики, стратегічного аналізу та управління та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: менеджер публічної організації, управлінець в сфері природоохоронної діяльності, екоексперт, управлінець в сфері економічної конкуренції, управлінець в міжнародному бізнесі. Освітньо-професійна програма має п’ять практичних ліній – публічне управління та адміністрування (адміністративний менеджмент у публічних організаціях), публічне управління та адміністрування (управління в сфері економічної конкуренції), публічне управління та адміністрування (державна екоекспертиза і дозвільна діяльність), публічне управління та адміністрування (публічне управління трансфером екотехнологій), публічне управління та адміністрування (адміністративний менеджмент у міжнародному бізнесі).
Програмні результати навчання: 1. Знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі державного та економічного аналізу; 2. Знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області публічного адміністрування, державного регулювання економіки та страхування, бюджетної політики, теорії конкуренції та підприємництва, теоретичних засад функціонування світових та національних ринків, основ фінансової та бюджетної політик; 3. Поглиблені знання в одній з областей публічного управління та адміністрування - адміністративний менеджмент у публічних організаціях, управління в сфері економічної конкуренції, державна екоекспертиза і дозвільна діяльність, публічне управління трансфером екотехнологій, адміністративний менеджмент у міжнародному бізнесі; 4. Розуміння інструментів та стратегій аналізу ринку, функціонування приватного підприємства та публічної організації; 5. Знання та розуміння методологій експертної та оціночної діяльності, дотримання нормативно-правових актів, формулювання пропозицій щодо їх удосконалення; 6. Знання сучасного стану справ в розвитку держави, регіонів, територіальних громад та навики щодо їх удосконалення, з врахуванням засад міжнародного співробітництва; 7. Володіння достатніми знаннями впливу факторів на прийняття публічних та приватних управлінських рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 8. Знання основ європейських стандартів публічного управління та адміністрування; 9. Знання і розуміння базових принципів реалізації публічного управління державною екоекспертизою та дозвільною діяльністю; 10. Знання і розуміння теоретичних і прикладних аспектів реалізації трансферу екотехнологій у сфері публічного управління та адміністрування. 1. Знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі державного та економічного аналізу; 2. Знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області публічного адміністрування, державного регулювання економіки та страхування, бюджетної політики, теорії конкуренції та підприємництва, теоретичних засад функціонування світових та національних ринків, основ фінансової та бюджетної політик; 3. Поглиблені знання в одній з областей публічного управління та адміністрування - адміністративний менеджмент у публічних організаціях, управління в сфері економічної конкуренції, державна екоекспертиза і дозвільна діяльність, публічне управління трансфером екотехнологій, адміністративний менеджмент у міжнародному бізнесі; 4. Розуміння інструментів та стратегій аналізу ринку, функціонування приватного підприємства та публічної організації; 5. Знання та розуміння методологій експертної та оціночної діяльності, дотримання нормативно-правових актів, формулювання пропозицій щодо їх удосконалення; 6. Знання сучасного стану справ в розвитку держави, регіонів, територіальних громад та навики щодо їх удосконалення, з врахуванням засад міжнародного співробітництва; 7. Володіння достатніми знаннями впливу факторів на прийняття публічних та приватних управлінських рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; 8. Знання основ європейських стандартів публічного управління та адміністрування; 9. Знання і розуміння базових принципів реалізації публічного управління державною екоекспертизою та дозвільною діяльністю; 10. Знання і розуміння теоретичних і прикладних аспектів реалізації трансферу екотехнологій у сфері публічного управління та адміністрування. 24. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 25. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Канд. екон. наук, доцент кафедри АФМ - Білик О.І. (тел. 0972896888, мейл: olena.i.bilyk@lpnu.ua).
Професійні профілі випускників: Професійний профіль – адміністративний менеджмент у публічних організаціях. Виконує основні обов`язки службовця в органах державної влади, адміністративного-господарського управління та контролю, органах місцевого самоврядування, в адміністраціях судових органів, в органах державної фіскальної служби, управліннях із захисту прав споживачів, в Антимонопольному комітеті України та його територіальних відділеннях у всіх областях; та в приватному секторі у різних сферах діяльності. Професійний профіль – адміністративний менеджмент у міжнародному бізнесі. Виконує обов`язки управлінця на міжнародних підприємствах, організаціях установах. Професійний профіль – управління в сфері економічної конкуренції. Виконує обов’язки управлінця в органах державної фіскальної служби, управліннях із захисту прав споживачів, в Антимонопольному комітеті України та його обласних територіальних відділеннях; в органах адміністративно-господарського управління та контролю, місцевого самоврядування; в приватному секторі у сфері банківських, страхових, торговельних, транспортних послуг, у виробничій сфері та сфері природних монополій. Професійний профіль – державна екоекспертиза і дозвільна діяльність. Виконує обов’язки службовців в органах державної влади, у контролюючих та адміністративно-господарських державних установах, в органах місцевого самоврядування. Професійний профіль – публічне управління трансфером екотехнологій. Виконує обов’язки управлінців у державних відомствах з питань екології та інновацій, на підприємствах. Професійний профіль – менеджмент природоохоронної діяльності. Виконує обов’язки управлінців у державних установах та підприємствах, які діють у сфері природоохоронної діяльності.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовами