Соціальна економіка, аналітика та управління

8.051.00.08 Соціальна економіка, аналітика та управління
Кваліфікація: Магістр з економіки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - фундаментальної теорії і практики провадження економічної діяльності, сучасних тенденцій розвитку економіки на мікро-, мезо- та макрорівні, прикладних аспектів професійної діяльності у сфері економіки, закономірностей розвитку економічних процесів суб’єктів господарювання; - концептуально-методологічних та методико-прикладних засад провадження економічної діяльності підприємств різних форм власності і видів діяльності, теоретико - прикладних засад формування і розвитку економічного механізму функціонування суб’єктів господарювання; - класичної і сучасної соціальної економіки та політики у сфері аналітики, управління; вітчизняного і міжнародного нормативно-правового забезпечення розвитку соціальної сфери; - основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління людськими ресурсами та якістю; - методології та інструментарію соціально-демографічних, соціально-економічних, екістичних досліджень; - механізмів регулювання соціально-трудових відносин у глобальному, національному, регіональному та локальному вимірах, знання у сфері соціальної відповідальності з метою балансування інтересів держави, бізнесу і громадянського суспільства.
- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми під час професійної діяльності у галузі соціальної економіки і політики, зокрема в умовах невизначеності; - здатність ініціювати, розробляти та управляти проектами і програмами розвитку підприємств з використанням сучасного програмно-технічного й інформаційно-комунікаційного забезпечення; - здатність обирати та практично застосовувати широкий спектр економічних інструментів, методів та важелів; - здатність ініціювати, розробляти та удосконалювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності у сфері соціальної економіки і політики; - здатність планувати і прогнозувати роботу у сфері соціально-демографічного відтворення, праці та зайнятості, управління людськими ресурсами, стратегічного управління і стратегічного планування розвитку територій, застосовувати сучасний інструментарій діагностики та розвитку регіональних ринків праці.
- уміння критично аналізувати соціально-економічні процеси та явища в контексті їх впливу на розвиток людини, середовища її існування, суспільства; стратегічно мислити, використовувати сучасні методи наукового пізнання та розробляти сучасні моделі управління соціально-гуманітарним розвитком з використанням міжнародного досвіду при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур соціальної сфери; - здатність проводити дослідження на відповідному рівні, генерувати нові ідеї (креативність), виявляти ініціативу та підприємливість, приймати обґрунтовані рішення у сфері соціальної економіки і політики, аналізувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у соціально-економічній сфері; - уміння проектувати напрями розвитку суспільних систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях, критично аналізувати та вдосконалювати організаційні, нормативно-правові, фінансово-економічні, матеріально-технічні аспекти розвитку соціально-трудових відносин; - уміння організовувати та здійснювати управління у сфері соціального підприємництва, зокрема на засадах краудфандингу, фандрайзингу.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня